Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Grzywny

Strażnicy Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych za wymienione wykroczenia:

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks Wykroczeń:

 

Art. 49 – lekceważenie narodu i państwa polskiego

Art. 50 – niedopuszczenie zbiegowiska publicznego

Art. 51 – zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

Art. 52§1 – naruszenie przepisów o zgromadzeniach
            1. przeszkadzanie w organizowaniu lub przebiegu zgromadzenia

            2. zwoływanie lub przewodniczenie zgromadzeniu bez zawiadomienia

            3. przewodniczenie zgromadzeniu rozwiązanemu

            4. bezprawne zajęcie miejsca legalnego zgromadzenia lub jego niedopuszczenie

Art. 54 – zabronione zachowanie się w miejscach publicznych – przepisy porządkowe

Art. 55 – kąpiel w miejscu zabronionym

Art. 56§1 – publiczna zbiórka ofiar bez zezwolenia

Art. 58§1 – żebractwo

Art. 601§1-4 – wykonywanie działalności gospodarczej bez zgłoszenia

Art. 603§1 – prowadzenie sprzedaży poza miejscem wyznaczonym

Art. 63a§1 – bezprawne ogłoszenia

Art. 64 – nieoznakowanie posesji

Art. 65§1 – wprowadzenie w błąd organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby, obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania

Art. 66§1 – fałszywy alarm

Art. 67 – uszkodzenie lub bezprawne usunięcie ogłoszenia

Art. 72 – niezabezpieczeni miejsca niebezpiecznego

Art. 74§1 – niszczenie znaków ostrzegawczych

Art. 75 – nieostrożne wystawienie lub wywieszanie przedmiotów

Art. 77 – niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierząt

Art. 78 – drażnienie lub płoszenie zwierząt

Art. 79 – nieoświetlenie miejsca publicznego

Art. 80§1-2 – uszkadzanie wałów przeciwpowodziowych

Art. 81 – niszczenie lub uszkadzanie urządzeń ochrony brzegów wodnych

Art. 82§3-4 – niewykonanie obowiązków przeciwpożarowych

Art. 82a§2 – utrudnianie działań ratowniczych

Art. 84 – nieoznaczenie przeszkody w ruchu drogowym

Art. 85§1-2 – samowolne ustawienie, niszczenie, uszkadzanie znaków

Art. 85a – naruszenie przepisów dot. sposobu znakowania dróg wewnętrznych

Art. 88 – prowadzenie pojazdu bez wymaganego oświetlenia

Art. 89 – małoletni na drodze

Art. 90 – tamowanie lub utrudnianie

Art. 91 – zanieczyszczenie drogi

Art. 92 – niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego

Art. 92a – niedostosowanie się do ograniczenia prędkości

Art. 94 – prowadzenie pojazdu bez uprawnienia

Art. 95 – prowadzenie pojazdu bez dokumentów

Art. 96 – dopuszczenie do ruchu bez uprawnień

Art. 96§3 – niewskazanie osoby, której został powierzony pojazd

Art. 97 – inne naruszenia porządku lub bezpieczeństwa na drodze publicznej

Art. 98 – zagrożenie bezpieczeństwa na drodze niepublicznej

Art. 99§1 p.2-3 – niszczenie drogi

Art. 100 – uszkodzenie drogi publicznej

Art. 101 – nieoczyszczenie drogi z błota, kurzu, śniegu (poza osiedlami i miastami)

Art. 102 – niezachowanie należytego stanu zjazdu z drogi

Art. 104 – składanie do żebrania osobę małoletnią, bezradną

Art. 106 – dopuszczenie do przebywania małoletniego w okolicznościach niebezpiecznych

Art. 108 – szczucie psem człowieka

Art. 109 – zanieczyszczenie wody

Art. 117 – niespełnienie obowiązku w zakresie czystości i porządku w obrębie nieruchomości

Art. 137§1 – nieuwidocznienie ceny

Art. 138d§1 – brak uprawnień przewodnika turystycznego

Art. 140 – nieobyczajny wybryk

Art. 141 – nieobyczajne ogłoszenia, napisy, wulgarne słowa

Art. 143§1 – utrudnianie korzystania z urządzeń użyteczności publicznej

Art. 144 – niszczenie lub uszkadzanie roślinności, deptanie trawników

Art. 145 – zaśmiecanie miejsc publicznych

Art. 151§1-3 – wypas zwierząt na cudzym gruncie

Art. 153 – drobne szkody leśne

Art. 154§1-2 – nieuprawnione kopalnictwo na cudzym gruncie leśnym lub polnym

Art. 157 – niedopuszczenie wbrew żądaniu cudzego terenu

Art. 161 – nieuprawniony wjazd pojazdem silnikowym do lasu

Art. 162 – zanieczyszczanie lasu

Art. 166 – puszczanie psa luzem w lesie

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Art. 55 ust. 1

            - niewyrobienie dowodu osobistego

            - brak zmian w dowodzie osobistym

            - zniszczony dowód osobisty

            - wymiana w przypadku zmiany wizerunku

            - oddanie dowodu w przypadku utraty obywatelstwa

            - zatrzymywanie cudzego dowodu (pod zastaw)

 

Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 10 ust. 1-2a – niewykonywanie obowiązków ciążących na właścicielu nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. przepisy wprowadzające Kodeks Pracy

XII§2 – nieprzestrzeganie dni i godzin zamykania i otwierania placówek handlu detalicznego i usługowego

 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

Art. 43 – spożywanie napojów alkoholowych w miejscach zabronionych, nabywanie w miejscach nielegalnej sprzedaży; usiłowanie popełnienia wykroczenia jest karalne

Art. 45 p.2 – nieuwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Art. 13 ust. 1 – sprzedaż wyrobów tytoniowych lub nieumieszczenie informacji o zakazie ich sprzedaży (nieletnim, na terenach podmiotów leczniczych, w placówkach oświatowych, luzem)

Art.. 13 ust 2 – palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem

 

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

Art. 37 ust. 1 – utrzymywanie zwierząt domowych w nieodpowiednich warunkach, wprowadzania do obrotu zwierzęta domowe na targowiskach, niepowiadomienie służb w przypadku potrącenia zwierzęcia

 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Art. 174 – magazynowanie odpadów bez spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska

Art. 175 – zlecanie gospodarowania odpadami podmiotom nie posiadających do tego uprawnień

Art. 177 – zbieranie odpadów nie mając do tego stosownych zezwoleń

Art. 188 – przyjmowanie odpadów w punktach bez dokonania niezbędnych formalności

Art. 191 – spalanie odpadów poza spalarniami

 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Art. 343 – naruszenie zakazów używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających

 

Ustawa z dn. 11 maja 2001r. Prawo o miarach

Art. 26 ust. 1 p. 2 – wprowadzanie do obrotu lub użytkowanie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej

 

Ustawa z dn. 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Art. 48 – nieprzekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu

 

Ustawa z dn. 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej

Art. 50 p.5 – prowadzenie działalności wbrew przepisom

Art. 38a ust.1 p.4 – prowadzenie targowisk w strefie ochrony uzdrowiskowej

 

Ustawa z dn. 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 73 – nieoddawanie zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

Art. 74 – umieszczanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami

 

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach

Art. 78 – umieszczanie zużytych baterii lub akumulatorów z innymi odpadami

 

Ustawa z dn. 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy

Art. 494 – agitacja w miejscach niedozwolonych

Art. 495 – niedozwolone umieszczanie plakatów wyborczych

Art. 498 – naruszenie ciszy wyborczej

Art. 499 – agitacja bez zgody pełnomocnika wyborczego

 

Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne

Art. 194 p. 2 – grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m. od linii brzegu

Art. 194 p. 4 – zakaz wprowadzania ścieków, śniegu, mycia pojazdów  w wodach powierzchniowych i nad brzegami wód

 

Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 112 – naruszenie zakazów lub ograniczeń na terenie parku kulturowego

 

Ustawa z dn. 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Art. 85 ust.1 – uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

 

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Art. 131 p.6 – wykonywanie prac ziemnych w sposób szkodzący drzewom lub krzewom

Art..131 p.12 – wypalanie łąk

 

Akty prawa miejscowego.

 

 

Podstawa prawna:

art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007r. o strażach gminnych

art. 95§1 i art. 96§1 ustawy z dnia 24.08.2001r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego