Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2019-02-14

Kasy fiskalne - informacje

Rozporządzenie z dnia 28 maja 2018 r. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206, ze zm.)

§ 67 W przypadku kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 68 W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, o których mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia uchylanego w § 69, przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.


dr Jacek Drosik 6 września 2018, 11514

Kasy fiskalne w 2018 r. i w 2019 r. – nowe rozporządzenie i komentarz kancelarii prawnej

Nowe rozporządzenie w sprawie w sprawie kryteriów i warunków technicznych nie zwalnia użytkowników kas rejestrujących z dotychczasowych obowiązków. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych) obowiązani są przechowywać kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w przepisach Ordynacji podatkowej, a więc do czasu przedawniania zobowiązania podatkowego.


Przechowywanie kopii dokumentów fiskalnych

W tym celu podatnicy mogli posługiwać się kasami z papierowym zapisem kopii, których archiwizacja w wielu przypadkach była kłopotliwa. Papierowe „rolki” gdzieś trzeba było przechowywać, co w wielu przypadkach wymagało poświęcenia całego pomieszczenia. Wydruki z kas fiskalnych po kilku latach przechowywania blakły, co stwarzało trudności w udowodnieniu wywiązywania się z obowiązku przechowywania tych dokumentów.


Z tych powodów podatnicy decydują się na zakup kas z elektronicznym zapisem kopii. Są to kasy konstrukcyjnie dostosowane do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych. Elektroniczne nośniki danych tych problemów nie stwarzają, przez co kasy z elektronicznym zapisem kopii drukowanych dokumentów zyskują co raz większą popularność.


Kasy fiskalne 2018 r. – stan obecny a stan przyszły

Warto zwrócić w kontekście tych urządzeń uwagę na fakt, że w dniu 7 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy – rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206). Przepisy te zastąpiły dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076). Nowe przepisy nie oznaczają jednak zwolnienia użytkowników kas rejestrujących z dotychczasowych obowiązków.

Otóż, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r. Natomiast w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.

W dalszym więc ciągu kasa z elektronicznym zapisem kopii, oprócz kryteriów i warunków technicznych określonych dla kas, musi dodatkowo odpowiadać następującym kryteriom i warunkom technicznym:

 • zawiera w swej konstrukcji układ umożliwiający zapis elektronicznych kopii dokumentów na informatycznym nośniku danych;
 • posiada drukarkę z jednym traktem papieru;
 • działa wyłącznie w trybie zapisu elektronicznego kopii wydruków, z zastrzeżeniem, że w przypadku drukowania faktur, kasa drukuje również kopie tych faktur;
 • zapisuje w pamięci podręcznej kopie wszystkich wydruków, z zastrzeżeniem pkt 3 i 6;
 • w przypadku niemożliwości zapisu danych na informatycznym nośniku danych, kasa po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i niepodjęciu przekazania zawartości pamięci podręcznej na informatyczne nośniki danych – w przypadku dalszego prowadzenia rejestracji sprzedaży, sygnalizuje ten stan na wyświetlaczu operatora lub przy użyciu specjalnej diody w sposób ciągły;
 • raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne oraz raporty fiskalne rozliczeniowe nie są zapisywane w pamięci podręcznej;
 • zapisywanie kopii wydruków do pamięci podręcznej odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych wierszy oryginału dokumentu fiskalnego lub wydruku niefiskalnego, a przed przystąpieniem do następnej operacji kasowej;
 • pamięć podręczna kopii wydruków zapewnia również w sytuacjach awaryjnych kasy zachowanie jej niezmienionej zawartości, a dane w niej zawarte podlegają kontroli poprawności poprzez wyznaczanie i sprawdzenie sum kontrolnych;
 • kasowanie zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków następuje wyłącznie po poprawnym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i zapisie danych na informatycznym nośniku danych;
 • program pracy kasy zapewnia rezerwę pamięci podręcznej umożliwiającą wykonanie raportu fiskalnego dobowego;
 • informatyczne nośniki danych nie mogą być przyłączane do kasy, tak aby były objęte zabezpieczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 8 uchylonego rozporządzenia, i nie są uznawane za części składowe kasy.

Zmiana przepisów określających kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, nie uwalnia zatem całkowicie użytkowników kas fiskalnych od dotychczasowych obowiązków. Użytkownicy kas z elektronicznym zapisem kopii powinni nadal zwracać uwagę na spełnianie dodatkowych kryteriów i warunków technicznych. Dotyczy to zwłaszcza osób, które dopiero teraz rozpoczynają działalność gospodarczą. Posługiwanie się wyłącznie „nowymi” przepisami może okazać się niewystarczające. Osoby te, nabywając kasy rejestrujące, powinny zwrócić uwagę również na to, czy oferowane im urządzenia odpowiadają wskazanym wyżej warunkom.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea