Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Stawki opłat

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik informuje, że zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w dniu 7 grudnia 2018 r. uchwałą nr III/10/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następuje zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2019 r.:

13 zł od jednej osoby za odpady w przypadku segregacji / miesiąc;
21 zł od jednej osoby za odpady w przypadku braku segregacji / miesiąc.

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest ze wzrostem kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, tj. wzrost cen za usługę odbioru oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych (Uchwała nr 1/2018 z dnia 27 listopada 2018 Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie).
Nadal obowiązuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki opłaty dla członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). W celu skorzystania z przedmiotowego zwolnienia właściciel nieruchomości powinien przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik kartę wydaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Zmianie uległa również uchwała regulująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, które są niezamieszkałe a powstają na nich odpady komunalne.
Na podstawie uchwały nr III/11/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od dnia 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały następujące stawki:

  • dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - dotyczy terenów niezamieszkałych:

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY- dotyczy terenów niezamieszkałych

Pojemnik od 110 l – 120 l

26,00 zł

Pojemnik 240 l

50,00 zł

Pojemnik 1100 l

122,00 zł

Pojemnik 2200 l

220,00 zł

Pojemnik typu KP-5

455,00 zł

Pojemnik typu KP-7

650,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1300,00 zł

  • dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny - dotyczy terenów niezamieszkałych: 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY - dotyczy terenów niezamieszkałych

Pojemnik od 110 l – 120 l

40,00 zł

Pojemnik 240 l

70,00 zł

Pojemnik 1100 l

185,00 zł

Pojemnik 2200 l

300,00 zł

Pojemnik typu KP-5

650,00 zł

Pojemnik typu KP-7

930,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1865,00 zł

Zmianie nie ulega uchwała nr XV/162/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. dot. ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:DOMEK LETNISKOWY wykorzystywany jedynie przez część roku

Inne nieruchomości*

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

100 zł/rok

30 zł/rok

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

150 zł/rok

45 zł/rok

*inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym także za każdą działkę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych wykorzystywaną jedynie przez część roku


Każdy z mieszkańców Gminy Kórnik posiada indywidualny numer konta, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwartalnie do dnia:

  • 15 marca danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 stycznia do 31 marca: styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry;
  • 15 maja danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca: kwiecień z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;
  • 15 września danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 lipca do 30 września: lipiec z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;
  • 15 listopada danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 października do 31 grudnia: październik z dołu, listopad z góry, grudzień z góry.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Gminy Kórnik lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Zgodnie z przepisem – art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalenie nowej stawki opłaty zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do zawiadomienia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Informacje
  • POBIERZ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ
  • Harmonogram wywozu odpadów 2019 r.
  • Odpady