Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin konkursu Gdy odpady do kosza wrzucam wtedy świata nie zasmucam

Regulamin konkursu „Gdy odpady do kosza wrzucam – wtedy świata nie zasmucam

1. Organizator

Organizatorem Konkursu na wykonanie Gdy odpady do kosza wrzucam – wtedy świata nie zasmucam projekt kosza na śmieci zachęcającego do segregacji odpadów z materiałów recyklingowych jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, z siedzibą przy ul. Plac Niepodległości 1, 62 - 035 Kórnik (dalej zwane: „Organizatorem”).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kornik.pl/odpady.

2. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych w klasach: IV-VIII zamieszkujących Miasto i Gminę Kórnik.  Każde dziecko może oddać jedną pracę.

3. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.

Konkurs trwa do 14 września 2018 r. i wezmą w nim udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie, dostarczone do Organizatora w terminie do 14 września 2018 r. (włącznie). Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

4. Wymagania dotyczące prac konkursowych

a. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć jedną pracę.

b. Wykonane prace muszą być podpisane poprzez doczepienie koperty w sposób trwały z następującymi danymi:

                - imię i nazwisko,

                - adres zamieszkania i telefon kontaktowy,

                - wiek,

                - klasa i nazwa szkoły.

 

c. Technika wykonania dowolna.

d. Projekt kosza na śmieci zachęcającego do segregacji odpadów musi być wykonany z materiałów   recyklingowych.

e. Maksymalne wymiary pracy konkursowej to 40cm x 30cm x 30cm.

f. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

                - szkoła podstawowa klasy 4 – 6

                - szkoła podstawowa klasy 7 – 8

5. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 września 2018 r. podczas IV Festynu Ekologicznego.

Organizator dokonuje wyboru „Projektu kosza na śmieci zachęcającego do segregacji odpadów”  według własnego uznania i zgodnie z przyjętymi kryteriami związanymi z estetyką wykonania, dbałością o szczegóły i walory informacyjne. Werdykt jury jest ostateczny.

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe  zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w PATIO Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

6. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe I, II i III stopnia. 

7. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.

Zwycięskie prace laureatów konkursu przechodzą na własność Organizatora. Z chwilą powiadomienia laureata konkursu o wygranej na Organizatora przechodzą nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do zwycięskich prac obejmujących prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z nich oraz do rozporządzania nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie wyłączności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie - z naniesionym logo Organizatora i jego danymi adresowymi, a także z wyrażeniem zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych.

Prace, które nie zostały nagrodzone, należy odebrać z Urzędu w dniach od 8 października do 12 października 2018 r.

8. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wybrania jakichkolwiek prac konkursowych bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Informacje
  • POBIERZ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ
  • Odpady