Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Działalność gospodarcza w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wydział/Jednostka prowadząca: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 tekst jedn.),

Uchwała Nr XLV/456/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kórnik należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008r.
 
Wymagane dokumenty:

- wniosek – druk dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub na stronie internetowe Urzędu (pobierz PDF  DOC 

- załączniki:

·        Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
 • Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym mają być świadczone wnioskowane usługi.
 • Dokument potwierdzający prawo władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wieczystej lub umowy najmu bądź dzierżawy.
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
 • Dokument potwierdzający częstotliwość mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wykonywania  tych czynności poza własną bazą, dołączenie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktur.
 • Zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien być podpisany:

 1. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez przedsiębiorcę
 2. w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną – przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z KRS. 

Miejsce złożenia dokumentów:


Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pok. 9.

Informacje udzielane są przez pracowników wydziału, pokój 201 oraz 204,  II piętro,  nr tel. (61) 8170 411 wew. 590.

Czas rozpatrzenia wniosku:

Do 30 dni. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

 

Wysokość opłaty:

 - 107 zł – za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  - 50 % stawki – za zmianę w/w zezwoleń.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca (BOM).

Tryb odwoławczy:


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

 


EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KÓRNIK - POBIERZ PDF

Informacje
 • POBIERZ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ
 • Harmonogramy odbioru odpadów 2021 r.
 • Odpady