Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Według art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.). właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca – Urzędu Miejskiego w Kórniku w godzinach urzędowania, pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Akceptowane formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, TIF, BMP, JPG, PDF.Dodatkowo jeśli nieruchomości znajduje się we współwłasności, należy wypełnić załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OD-1 – Dane o współwłaścicielach nieruchomości.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zgodnie z art.155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa może, wezwać stronę do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów (np. kopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny władania nieruchomością, kopia Kart Dużej Rodziny wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny) dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.


 

Informacje
  • POBIERZ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ
  • Harmonogram wywozu odpadów 2019 r.
  • Odpady