Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gospodarowanie odpadami w gminie Kórnik	

Wytyczne dotyczące maseczek oraz rękawiczek

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/ epidemii) informujemy mieszkańców, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe tj. maseczki, rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się  korona wirusa należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

 

 


Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwałą nr XIV/157/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 stycznia 2020 roku stawka bazowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kórnik wynosić będzie:

 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 42,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Ustalono także zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki opłaty bazowej dla członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 i 1907).

Ustalono także zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5% stawki opłaty bazowej dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku zbiegu prawa do zwolnień (karta dużej rodziny i kompostowanie bioodpadów) przy ustalaniu zobowiązania w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podstawę obliczenia zwolnienia z danego tytułu stanowi stawka bazowa. Suma zwolnień odejmowana jest od stawki bazowej.

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest ze wzrostem kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, tj. odbiór i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV / 158 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wwynosić będzie od 2020 roku - 169,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz jej dwukrotność w wysokości 338,00 zł w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciel nieruchomości

Zmianie nie uległa uchwała regulująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, które są niezamieszkałe a powstają na nich odpady komunalne.

Na podstawie uchwały nr III/11/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od dnia 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały następujące stawki:

     dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - dotyczy terenów niezamieszkałych:

 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY- dotyczy terenów niezamieszkałych

Pojemnik od 110 l – 120 l

26,00 zł

Pojemnik 240 l

50,00 zł

Pojemnik 1100 l

122,00 zł

Pojemnik 2200 l

220,00 zł

Pojemnik typu KP-5

455,00 zł

Pojemnik typu KP-7

650,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1300,00 zł

     dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny - dotyczy terenów niezamieszkałych: 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY - dotyczy terenów niezamieszkałych

Pojemnik od 110 l – 120 l

40,00 zł

Pojemnik 240 l

70,00 zł

Pojemnik 1100 l

185,00 zł

Pojemnik 2200 l

300,00 zł

Pojemnik typu KP-5

650,00 zł

Pojemnik typu KP-7

930,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1865,00 zł

Każdy z mieszkańców Gminy Kórnik posiada indywidualny numer konta, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwartalnie do dnia:

15 marca danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 stycznia do 31 marca: styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry;

15 maja danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca: kwiecień z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;

15 września danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 lipca do 30 września: lipiec z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;

15 listopada danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 października do 31 grudnia: październik z dołu, listopad z góry, grudzień z góry.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Gminy Kórnik lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Zgodnie z przepisem – art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalenie nowej stawki opłaty zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do zawiadomienia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. \

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 


Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny.

 


 

 


 

 


Informacje
  • POBIERZ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ
  • Harmonogram wywozu odpadów 2020 r.
  • Odpady