Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gospodarowanie odpadami w gminie Kórnik	

Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny.

 


 

 

Zmiany w regułach odbioru odpadów


 

 
 

REGULAMIN  WYMIANY BATERII I SPRZĘTU RTV/AGD NA SADZONKI  (pobierz)

BATERIE I AKUMULATORKI

od 0,5 kg do 1,0 kg - 1 sadzonka

od 1,1 kg do 1,5 kg - 2 sadzonki

powyżej 1.5 kg - 3 sadzonki*

 * limit sadzonek na osobę: 3

 

 MAŁY SPRZĘT RTV/AGD

(np. suszarka, mikser, czajnik, radio)

1szt - 1 sadzonka*

* limit sadzonek na osobę: 3

 Możliwość bezpłatnego oddania zużytych: kabli, przewodów, ładowarek, żarówek, świetlówek, telefonów

 

 


UWAGA KONKURSY:

- KONKURS "EKO POJAZD - SAMOCHÓD PRZYSZŁOŚCI" - pobierz regulamin PDF | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - PDF

- KONKURS „KOMPOSTOWNIK - DOBRA RZECZ, MUSISZ TYLKO CHCIEĆ !” - pobierz regulamin PDF | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - PDF
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że pod numerem telefonu 661 480 223 została uruchomiona infolinia dedykowana do obsługi mieszkańców gminy Kórnik.

Infolinia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 


PUK Artur Zys informuje o przesunięciu daty odbioru przeterminowanych lekarstw z aptek należących do gminy Kórnik na dzień 24.07.2019 roku.

  

Kórnik, dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Uwaga! Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – tzw. punkty skupów

 

Szanowni Państwo,

Wydział Ochrony Środowiska I Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Ustawa z dnia 17 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056) wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania do gminy sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych przez podmioty zbierające frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627), które weszło w życie 8 września 2018 r.

Sprawozdanie należy składać na adres tut. Urzędu raz w roku, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Niezłożenie sprawozdania skutkuje nałożeniem kary pieniężnej określonej w art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

 


Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa! - poznaj szczegółyPOZNAJ 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - przejdź do strony


POBIERZ:

Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Kórnik na 2019 rok   

Regulaminy konkursów - Festyn Ekologiczny 2018  - przejdź...


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przypomina, że dopuszcza się oddanie jednorazowo do 10 worków z odpadami zielonymi. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się w Czołowie.

Ponadto pojemniki na odpady komunalne (w które mieszkaniec musi się samodzielnie zaopatrzyć, minimum 120 litrów) powinny posiadać charakterystyczny kołnierz/chwytak umożliwiający  ich opróżnianie przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem „chwytaków grzebieniowych” . Pojemnik bez odpowiedniej konstrukcji lub z uszkodzonym kołnierzem/chwytakiem  (lub z innymi uszkodzeniami) nie zostanie opróżniony przez firmę wywożącą odpady.


 

 

Kompostownik ankieta

 Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Kórnik II-XII 2018

 

 


ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2018 R.


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w związku ze zmianami uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegną zasady segregacji odpadów komunalnych.

 

Zmiana obejmie segregację odpadów komunalnych typu Tetrapak – kartony po mleku i napojach, które należało będzie wrzucać do worka/pojemnika żółtego – na opakowania z metali i tworzyw sztucznych.

 

Dodatkowo od 2018 roku poszerzona zostanie zbiórka odpadów biodegradowalnych, która obejmie nie tylko odpady zielone.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać:

1)      odpady zielone powstałe w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte kwiaty;

2)      odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

3)      resztki jedzenia.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zabrania się wrzucać m.in.:

1)      kości zwierząt;

2)      odchodów zwierząt;

3)      popiołu z węgla kamiennego;

4)      leków;

5)      drewna impregnowanego;

6)      płyt wiórowych i MDF;

7)      ziemi i kamieni;

8)      innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Częstotliwość odbioru odpadów „bio” od stycznia 2018r. wyglądać będzie następująco:

 

Rodzaj odpadu

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Co najmniej 1 raz na 2 tygodnie (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego)

Co najmniej 1 raz na tydzień (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego)

Co najmniej 1 raz w miesiącu

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne w tym także na odpady „bio”. Należy pamiętać, by pojemniki posiadały konstrukcje umożliwiające ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS). Pojemniki muszą być opisane numerem posesji.

Dopuszczalne wielkości pojemników stosowanych do zbierania odpadów „BIO”:

 

 

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe

Dupuszczalna wielkość pojemników

Pojemnik 110, 120 lub 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwom kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120 l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

 

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. Dopuszcza się oddanie przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo. Właściciel nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej może dokonywać kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, w indywidualnym przydomowym kompostowniku. Przez kompostownik należy rozumieć skrzynię służącą do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, której lokalizacja winna spełniać wymogi zapisane w §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

 

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z terenów niezamieszkałych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych. Dopuszcza się oddanie przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi. Właściciele ww. nieruchomości, mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo.


BIO - NOWE ZASADY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

 

Uchwała nr XXXVI/471/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXVI/470/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.446.2017.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.Informacje
  • POBIERZ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ
  • Harmonogram wywozu odpadów 2019 r.
  • Odpady