Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gospodarowanie odpadami w gminie Kórnik	

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwałą nr XIV/157/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 stycznia 2020 roku stawka bazowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kórnik wynosić będzie:

 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 21,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Określono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 42,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Ustalono także zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% stawki opłaty bazowej dla członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 i 1907).

Ustalono także zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5% stawki opłaty bazowej dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku zbiegu prawa do zwolnień (karta dużej rodziny i kompostowanie bioodpadów) przy ustalaniu zobowiązania w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podstawę obliczenia zwolnienia z danego tytułu stanowi stawka bazowa. Suma zwolnień odejmowana jest od stawki bazowej.

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest ze wzrostem kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, tj. odbiór i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV / 158 / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wwynosić będzie od 2020 roku - 169,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz jej dwukrotność w wysokości 338,00 zł w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciel nieruchomości

Zmianie nie uległa uchwała regulująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, które są niezamieszkałe a powstają na nich odpady komunalne.

Na podstawie uchwały nr III/11/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od dnia 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały następujące stawki:

     dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - dotyczy terenów niezamieszkałych:

 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY- dotyczy terenów niezamieszkałych

Pojemnik od 110 l – 120 l

26,00 zł

Pojemnik 240 l

50,00 zł

Pojemnik 1100 l

122,00 zł

Pojemnik 2200 l

220,00 zł

Pojemnik typu KP-5

455,00 zł

Pojemnik typu KP-7

650,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1300,00 zł

     dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny - dotyczy terenów niezamieszkałych: 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY - dotyczy terenów niezamieszkałych

Pojemnik od 110 l – 120 l

40,00 zł

Pojemnik 240 l

70,00 zł

Pojemnik 1100 l

185,00 zł

Pojemnik 2200 l

300,00 zł

Pojemnik typu KP-5

650,00 zł

Pojemnik typu KP-7

930,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1865,00 zł

Każdy z mieszkańców Gminy Kórnik posiada indywidualny numer konta, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwartalnie do dnia:

15 marca danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 stycznia do 31 marca: styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry;

15 maja danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca: kwiecień z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;

15 września danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 lipca do 30 września: lipiec z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;

15 listopada danego roku podatkowego (włącznie), za okres od 1 października do 31 grudnia: październik z dołu, listopad z góry, grudzień z góry.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Gminy Kórnik lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Zgodnie z przepisem – art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalenie nowej stawki opłaty zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do zawiadomienia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. \

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 


Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny.

 


 

 

Zmiany w regułach odbioru odpadów


 

 
 

REGULAMIN  WYMIANY BATERII I SPRZĘTU RTV/AGD NA SADZONKI  (pobierz)

BATERIE I AKUMULATORKI

od 0,5 kg do 1,0 kg - 1 sadzonka

od 1,1 kg do 1,5 kg - 2 sadzonki

powyżej 1.5 kg - 3 sadzonki*

 * limit sadzonek na osobę: 3

 

 MAŁY SPRZĘT RTV/AGD

(np. suszarka, mikser, czajnik, radio)

1szt - 1 sadzonka*

* limit sadzonek na osobę: 3

 Możliwość bezpłatnego oddania zużytych: kabli, przewodów, ładowarek, żarówek, świetlówek, telefonów

 

 


UWAGA KONKURSY:

- KONKURS "EKO POJAZD - SAMOCHÓD PRZYSZŁOŚCI" - pobierz regulamin PDF | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - PDF

- KONKURS „KOMPOSTOWNIK - DOBRA RZECZ, MUSISZ TYLKO CHCIEĆ !” - pobierz regulamin PDF | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - PDF
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że pod numerem telefonu 661 480 223 została uruchomiona infolinia dedykowana do obsługi mieszkańców gminy Kórnik.

Infolinia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 


PUK Artur Zys informuje o przesunięciu daty odbioru przeterminowanych lekarstw z aptek należących do gminy Kórnik na dzień 24.07.2019 roku.

  

Kórnik, dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Uwaga! Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – tzw. punkty skupów

 

Szanowni Państwo,

Wydział Ochrony Środowiska I Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Ustawa z dnia 17 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056) wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania do gminy sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych przez podmioty zbierające frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627), które weszło w życie 8 września 2018 r.

Sprawozdanie należy składać na adres tut. Urzędu raz w roku, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Niezłożenie sprawozdania skutkuje nałożeniem kary pieniężnej określonej w art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

 


Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa! - poznaj szczegółyPOZNAJ 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - przejdź do strony


POBIERZ:

Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Kórnik na 2019 rok   

Regulaminy konkursów - Festyn Ekologiczny 2018  - przejdź...


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przypomina, że dopuszcza się oddanie jednorazowo do 10 worków z odpadami zielonymi. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się w Czołowie.

Ponadto pojemniki na odpady komunalne (w które mieszkaniec musi się samodzielnie zaopatrzyć, minimum 120 litrów) powinny posiadać charakterystyczny kołnierz/chwytak umożliwiający  ich opróżnianie przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem „chwytaków grzebieniowych” . Pojemnik bez odpowiedniej konstrukcji lub z uszkodzonym kołnierzem/chwytakiem  (lub z innymi uszkodzeniami) nie zostanie opróżniony przez firmę wywożącą odpady.


 

 

Kompostownik ankieta

 Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Kórnik II-XII 2018

 

 


ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2018 R.


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w związku ze zmianami uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegną zasady segregacji odpadów komunalnych.

 

Zmiana obejmie segregację odpadów komunalnych typu Tetrapak – kartony po mleku i napojach, które należało będzie wrzucać do worka/pojemnika żółtego – na opakowania z metali i tworzyw sztucznych.

 

Dodatkowo od 2018 roku poszerzona zostanie zbiórka odpadów biodegradowalnych, która obejmie nie tylko odpady zielone.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać:

1)      odpady zielone powstałe w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte kwiaty;

2)      odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

3)      resztki jedzenia.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zabrania się wrzucać m.in.:

1)      kości zwierząt;

2)      odchodów zwierząt;

3)      popiołu z węgla kamiennego;

4)      leków;

5)      drewna impregnowanego;

6)      płyt wiórowych i MDF;

Informacje
  • POBIERZ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ
  • Harmonogram wywozu odpadów 2020 r.
  • Odpady