Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gospodarowanie odpadami w gminie Kórnik	

POBIERZ:
Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Kórnik na 2019 rok

Szanowni Państwo,  
w sytuacji, gdy ustawą z dnia 07.11.2018r. ustanowiono 12 listopada 2018r. jako dzień wolny od pracy, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że wszystkie odbiory odpadów zaplanowane w harmonogramach w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędą się zgodnie z przedstawionymi poniżej zmianami :

1. odpady zmieszane i odpady BIO :

- odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 13.11.2018r.

- odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 13.11.2018r. odbędzie się w dniu 14.11.2018r.

- odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 14.11.2018r. odbędzie się w dniu 15.11.2018r.

- odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 15.11.2018r. odbędzie się w dniu 16.11.2018r.

- odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 16.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.

2. odpady segregowane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne ) :

- odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.

- odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniach od 13.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędzie się bez zmian

 

Praca PSZOK-u Kórnik zlokalizowanego w Czołowie będzie odbywała się bez zmian od godz. 10:00 do 18:00.

 


   

Regulaminy konkursów - Festyn Ekologiczny 2018  - przejdź...


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przypomina, że dopuszcza się oddanie jednorazowo do 10 worków z odpadami zielonymi. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się w Czołowie.

 

Ponadto pojemniki na odpady komunalne (w które mieszkaniec musi się samodzielnie zaopatrzyć, minimum 120 litrów) powinny posiadać charakterystyczny kołnierz/chwytak umożliwiający  ich opróżnianie przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem „chwytaków grzebieniowych” . Pojemnik bez odpowiedniej konstrukcji lub z uszkodzonym kołnierzem/chwytakiem  (lub z innymi uszkodzeniami) nie zostanie opróżniony przez firmę wywożącą odpady.


 

 

Kompostownik ankieta


Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Kórnik II-XII 2018


ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2018 R.


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w związku ze zmianami uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegną zasady segregacji odpadów komunalnych.

 

Zmiana obejmie segregację odpadów komunalnych typu Tetrapak – kartony po mleku i napojach, które należało będzie wrzucać do worka/pojemnika żółtego – na opakowania z metali i tworzyw sztucznych.

 

Dodatkowo od 2018 roku poszerzona zostanie zbiórka odpadów biodegradowalnych, która obejmie nie tylko odpady zielone.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać:

1)      odpady zielone powstałe w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte kwiaty;

2)      odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

3)      resztki jedzenia.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zabrania się wrzucać m.in.:

1)      kości zwierząt;

2)      odchodów zwierząt;

3)      popiołu z węgla kamiennego;

4)      leków;

5)      drewna impregnowanego;

6)      płyt wiórowych i MDF;

7)      ziemi i kamieni;

8)      innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Częstotliwość odbioru odpadów „bio” od stycznia 2018r. wyglądać będzie następująco:

 

Rodzaj odpadu

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Co najmniej 1 raz na 2 tygodnie (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego)

Co najmniej 1 raz na tydzień (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego)

Co najmniej 1 raz w miesiącu

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne w tym także na odpady „bio”. Należy pamiętać, by pojemniki posiadały konstrukcje umożliwiające ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS). Pojemniki muszą być opisane numerem posesji.

Dopuszczalne wielkości pojemników stosowanych do zbierania odpadów „BIO”:

 

 

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe

Dupuszczalna wielkość pojemników

Pojemnik 110, 120 lub 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwom kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120 l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

 

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. Dopuszcza się oddanie przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo. Właściciel nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej może dokonywać kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, w indywidualnym przydomowym kompostowniku. Przez kompostownik należy rozumieć skrzynię służącą do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, której lokalizacja winna spełniać wymogi zapisane w §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

 

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z terenów niezamieszkałych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych. Dopuszcza się oddanie przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi. Właściciele ww. nieruchomości, mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo.

 

BIO - NOWE ZASADY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

 

Uchwała nr XXXVI/471/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXVI/470/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.446.2017.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.


 

Informacje
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • POP
 • BOGK2018
 • Zdrowie
 • Muzyka z Kórnika
 • GO
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • sm
 • SMS
 • Enea
 • Program regionalny
 • Mapy