Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w Żłobku w Kamionkach

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w  Żłobku w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki. Umowa o pracę na czas  nieokreślony w wymiarze 5 etatów.

 Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zm.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki


OPIS STANOWISKA: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie, 
2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, tj. ( Dz.U z 2016r. poz.157) osoba posiadająca kwalifikacje:

1.  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Dodatkowo pożądane:

-doświadczenie w pracy z dziećmi

-umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
- dobra organizacja pracy;
- kreatywność,
- wysoka kultura osobista.


OBOWIĄZKI 
Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie  w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

 

 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

-  list motywacyjny

-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 r. poz. 902)”.
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15.30.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - Opiekun Żłobek” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik  Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ dokumentów do BOM.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą  się w dniu 22 czerwca od godz. 8.00 w Ratuszu w Kórniku/ Bninie ul. Rynek 1. O terminie postępowania kandydaci nie będą zawiadamiani indywidualnie. Zatrudnienie obowiązywać będzie od 1 września 2017r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

 

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea