Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

ogłasza konkurs 

na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016r. po. 902 ze zm.),

2) posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

3) spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.). 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość uwarunkowań prawno - budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

2) znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy,

3) znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,

4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących finansów publicznych,

5) opracowanie koncepcji pracy Żłobka w Kamionkach , zawierającej aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne jednostki,

6) znajomość zasad zarządzania oraz predyspozycje do realizacji zadań pracodawcy,

7) znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania żłobków publicznych (statut żłobka publicznego, uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego),

8) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizowanie pracy Żłobka,

2) uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka,

3) zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka,

4) zatrudnianie,   zwalnianie  i   dokonywanie   wszystkich   czynności   w   ramach   stosunku   pracy

z pracownikami Żłobka,

5) realizowanie planu finansowego Żłobka,

6) zarządzanie mieniem Gminy.

 4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) miejsce pracy: Żłobek w Kamionkach ul. Porannej Rosy 2,

3) termin rozpoczęcia pracy na stanowisku - 01.09.2017 r. 

 5. Wymagane dokumenty:

1.  koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka ,

2.  życiorys (cv) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy z dziećmi,

3.  list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

4.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

5.  kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

6.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.  oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r.,poz. 168 ze. zm.),

8.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

9.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

10. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

11. oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016r. po. 902 ze zm ).”

 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka  w Kamionkach ” należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – Biuro Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 29 marca  2017 roku, do godziny 14:00 ( koperta winna zawierać również adres zwrotny kandydata oraz adres  e-mail).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 321-830 10 14.

Uwaga: Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kornik.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Źródło: http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory/2017-rok1.html

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea