Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2019-10-08

Zaproszenie Burmistrza skierowane do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078), zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia oferty na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kórnik:

L.p. /Nazwa jednostki/ Adres /Szacunkowa liczba uczniów

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku/ Dworcowa 11, 62-035 Kórnik/ 691 uczniów

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku/ ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik/ 573 uczniów

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie/ Szczodrzykowo, ul. Ogrodowa 21./ 359 uczniów

4. Szkoła Podstawowa w Kamionkach/ ul. Mieczewska 36 62-023 Kamionki/ 901 uczniów

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie/ Radzewo, ul. Dworzyskowa 3/ 234 uczniów

6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie/ Robakowo, ul. Szkolna 3 62-023 Gądki/ 169 uczniów

Razem: 2 927 Współpraca obejmuje realizację postanowień ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). Realizatorem zadania może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3ld ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany poza szkołą, prowadzony przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczna nad uczniami zobowiązany jest do wykonywania:

1. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2. profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ld ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiską albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem aplikacji winien spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,

2. posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla miejsca siedziby zakładu albo miejsca zamieszkania (gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą),

3. posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie objętym niniejszym zaproszeniem,

4. zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

W przypadku złożenia oferty przez podmiot leczniczy, spełniający zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostanie zawarte pomiędzy organem gminy prowadzącym szkołę porozumienie, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania świadczeń.

Miasto i Gmina Kórnik przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, ul. Rynek 1 , 62-035 Kórnik, tel. 61 8 301-014 Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, do dnia 18 października 2019 roku.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea