Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2020-01-03

Ruszył nabór wniosków o stypendia sportowe!

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2020

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr XLII/560/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ogłasza nabór wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2020.

Wnioski można składać do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, określony został w załączniku nr  1, natomiast regulamin przyznawania wyróżnień i nagród sportowych w załączniku nr 2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi integralną część załącznika nr  1 do powyższej uchwały, natomiast wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej stanowi element załącznika nr 2 powyższej uchwały.

Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tel. 618 170 411 wew. 680

Załączniki:

Regulamin i wniosek przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników - pobierz PDF

Regulamin i wniosek  przyznawania wyróżnień i nagród sportowych dla zawodników - pobierz PDF

Regulamin i wniosek  przyznawania wyróżnień i nagród sportowych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - pobierz PDF

Pobierz i podpisz klauzule zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych - pobierz PDF

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

  

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kórnik z siedzibą przy placu Niepodległości 1 , 62-035 Kórnik.

 

2.    Wyznaczono inspektora ochrony danych, którym jest pani Agnieszka Lewicka-Bachman. Z inspektorem kontaktować się można poprzez e-mail: abi@umig.korniik.pl lub pisemnie na adres: Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

 

3.    Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwały Nr XLII/560/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Urzędu Miasta i Gminy Kórnik dla sportowców.

 

4.    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.    Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 

c)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,

 

d)     żądania usunięcia danych, gdy:

 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

 

e)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

    osoby te kwestionują prawidłowość danych,

 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

 

6.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do ubiegania się o stypendium lub nagrodę i ich ewentualnego przyznania.

 

8.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea