Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2019-02-07

Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku - o czym trzeba wiedzieć?

Szanowni Państwo,

jak co roku, w miesiącu lutym, wielu z nas otrzyma decyzje podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i łączne zobowiązanie pieniężne. Wysokość stawek podatkowych na 2019 rok wynika z Uchwały Nr L/673/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podwyższone zostały średnio o 1,6% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 roku w stosunku do I półrocza 2017 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za wyjątkiem stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, której wysokość pozostaje na niezmienionym poziomie.

Stawka od gruntów pozostałych na 2019 rok wzrosła z 0,48 zł do 0,49 zł od 1 m² powierzchni, to jest o 0,01 zł (1 grosz). Stawka od budynków mieszkalnych wzrosła z 0,77 zł do 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, to jest o 0,02 zł (2 grosze). Natomiast stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła z 23,10 zł do 23,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, to jest o 0,37 zł (37 groszy).

Stawka od budynków pozostałych nie uległa zmianie i wynosi 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Przypominam także o zmianach w podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian dotyczących wszystkich podatków i opłat lokalnych powyższa ustawa wprowadziła kwotowy próg wynoszący obecnie 7,80 zł, poniżej którego organy podatkowe nie będą wszczynać postępowań podatkowych lub postępowania wszczęte będą umarzać. Oznacza to, że z uwagi na niską kwotę zobowiązań podatkowych, stanowiącą równowartość kosztów ponoszonych przez operatora pocztowego za doręczenie poleconej przesyłki listowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, żaden podatnik nie otrzyma decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, jeśli jego wyliczona kwota nie przekroczy 7,80 zł. To z kolei powoduje, że najmniejszą kwotą widniejącego na decyzji zobowiązania podatkowego na 2019 rok będzie 8,00 zł.

Ponadto należy podkreślić, że dla zobowiązań podatkowych o wysokości nieprzekraczającej 100,00 zł ustawodawca wprowadził jeden termin płatności. Zobowiązania takie będą płatne w całości do 15 marca danego roku podatkowego.

Jeżeli chodzi o podatników podatku rolnego to stawka podatku rolnego za 2019 rok wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 260,00 zł za 1 ha gruntów i będzie niższa niż w roku 2018, w którym wynosiła odpowiednio dla gruntów gospodarstw rolnych 131,225 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast dla pozostałych gruntów 262,45 zł za 1 ha gruntów.

Decyzje, które właśnie przygotowują dla mieszkańców urzędnicy, doręczane będą za pośrednictwem sołtysów, pracowników urzędu lub poczty w dni powszednie oraz weekendy. Jednocześnie informuję, że w naszej gminie decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane są z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zgodnie z art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.), decyzja zawierać będzie podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Ustalony podatek należy zapłacić w terminach wskazanych w decyzji. Termin pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego minie 15 marca 2019 roku. Druga rata przypada na 15 maja 2019 roku. Trzecia rata płatności przypada 15 września 2019 roku. Dzień ten wypada w niedzielę, dlatego podatnicy będą mogli trzecią ratę podatków regulować również w poniedziałek 16 września 2019 roku. Czwarta zaś 15 listopada 2019 roku. Jednocześnie przypominam o konieczności regulowania wymienionych podatków i opłat lokalnych na indywidualne konta wskazane w decyzjach. Warto wiedzieć, że wszystkie podatki i opłaty lokalne na rzecz Miasta i Gminy Kórnik można regulować bez prowizji w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w poniedziałki w godz. 8.15 - 15.30 oraz wtorek-piątek w godz. 7.45 - 15.00 lub w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz jego oddziałach w Zaniemyślu i Poznaniu oraz filii w Borówcu. Powyższe płatności można dokonać również kartą płatniczą w kasie Urzędu.

Właściciele pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, przyczep i naczep, muszą pamiętać o dacie 15 lutego 2019 roku, kiedy to mija termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. W tym dniu upływa również termin zapłaty pierwszej raty tego podatku. 

Dnia 15 marca 2019 roku upływa również termin płatności opłaty od posiadania psów. Stawka roczna przedmiotowej opłaty, zgodnie z uchwałą z 2012 roku wynosi 40,00 zł za psa. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania organu podatkowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2019 roku płatna jest do dnia 15 marca, kolejne raty do 15 maja, 15 września (niedziela) zatem do 16 września (poniedziałek) i 15 listopada. Każdy z mieszkańców Gminy Kórnik posiada indywidualny numer konta, na który należy uiszczać przedmiotową opłatę. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w dniu 7 grudnia 2018 r. uchwałą nr III/10/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następuje zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2019 roku. Stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 13 zł od jednej osoby za miesiąc a w przypadku braku segregacji  21 zł od jednej osoby za miesiąc.

Zmianie uległa również uchwała regulująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik, które są niezamieszkałe a powstają na nich odpady komunalne. Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązuje uchwała nr III/11/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Stawki zamieszczone są na stronie www.kornik.pl.Ewa Kędziora

p.o. Kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

 

 

 • Uchwała nr III/11/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - zobacz
 • Uchwała nr III/10/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zobacz
Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea