Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2019-04-10

Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. - znak WB1-OSR.6220.3.2019

WB1-OSR.6220.3.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 60) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) - ogłasza publicznie treść postanowienia z dnia 4 kwietnia 2019 r. znak WB1-OSR.6220.3.2019 o nie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

 


 

Kórnik, dnia 4 kwietnia 2019 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

P O S T A N O W I E N I E  

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 60)

p o s t a n a w i a m:

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) powyższa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i dyrektora państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 7 marca 2019 r., znak WOO-IV.4240.41.2019.KL.5 postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłoczonych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ulicy Jarzębinowej w Biernatkach, gmina Kórnik, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewid.: 15, 18/4, 18/5, 40/3, 41/1, 41/9, 41/8, 284/19, 360/27, 56/2, 21/7, 21/10, 56/7, 56/12, 56/18, 63/1, 111, 42/3, 197/1, 359, 351/1, 98, 61, 56/13, 344/9, 63/3, 64, 123/1, 122, 119, 118, 360/9, 360/7, 360/5, 361, 360/26, 40/2 obręb Biernatki, gmina Kórnik, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1)      Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt.

2)      Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm oraz w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm.

3)      Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunków liściastych. Zapewnić im pielęgnację i regularne podlewanie.

4)      Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

5)      Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

6)      Zachowane drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem. Pnie drzew zabezpieczyć poprzez ich wygrodzenie trwałym ogrodzeniem na czas prowadzenia prac lub w przypadku braku takiej możliwości przez wykonanie osłony z desek z zastosowaniem pomiędzy skrajnią pnia, a deską dodatkowego materiału amortyzującego (np. elastyczna rura PCV, styropian, otulina z pianki poliuretanowej).

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 28 stycznia 2019 r. znak NS-52/2-13/19 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

            Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu  opinią z dnia 23 stycznia 2019 r. znak PO.ZZŚ.4.435.23.1.2018.JNG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1)      na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca postoju ciężkiego sprzętu (maszyn i środków transportu) oraz składowania materiałów budowlanych  zabezpieczyć przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu i wody;

2)      zaplecze budowy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;

3)      w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

 

            Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt. 3 lit. g ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłoczonych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ulicy Jarzębinowej w Biernatkach w gminie Kórnik. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca planuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 250 mm w ulicy Głównej, Laskowej, Wiatrakowej, Rekreacyjnej, w ulicy bocznej od Rekreacyjnej oraz w ulicy Jarzębinowej o łącznej długości około 3200 m. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i łącznej długości około 800 m zostaną wykonane w drogach bocznych od ulicy Głównej i ulicy Rekreacyjnej. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach rurociągów 90 mm, 110 mm i 125 mm o łącznej długości około 1200 m. Ponadto zostaną wykonane 3 przepompownie ścieków. Planowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Głębokość posadowienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi około 2,0 m - 7,0 m p.p.t., natomiast rurociągu tłocznego około 1,5 m - 3,0 m p.p.t. z ewentualnym lokalnym przegłębieniem wynikającym z kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wykonana zostanie metodą wykopu otwartego za wyjątkiem miejsc przejść pod przeszkodami terenowymi bądź też wymogami gestorów dróg. Wówczas rurociągi będą wykonywane metodami bezwykopowymi (metoda przewiertu/przecisku) z wykorzystaniem rur przeciskowych bądź układanych w rurach ochronnych. Wnioskodawca przewiduje, że kanały tłoczne zostaną wykonane z materiału PE, PP, GRP bądź żeliwa, natomiast grawitacyjne z rur PVC, rur kamionkowych lub żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Wnioskodawca wskazał, że ze względu na kolizję z projektowaną przepompownią PB1 konieczna jest przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej o średnicy 150 mm na sieć wodociągową o średnicy 180 mm. Długość odcinka objętego przebudową wyniesie około 40 m. Sieć wodociągowa na przebudowanym odcinku zasilana jest ze stacji uzdatniania wody SUW Dębiec. W k.i.p. podano, że tereny przewidziane pod projektowane sieci kanalizacyjne stanowią pasy drogowe oraz tereny pól uprawnych oraz pastwisk. Ścieki ujmowane z terenu objętego inwestycją kierowane będą istniejącymi systemami kanalizacyjnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków w Borówcu. Ścieki bytowe powstałe w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, tj. przenośnych sanitariatach, które następnie będą opróżniane przez podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia do odbioru nieczystości płynnych.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia oraz stosowaną technologię (szczelne kanały układane w wykopie) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

            Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś stwierdzono, że nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego (uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie będzie następowała ponadnormatywna emisja hałasu do środowiska.

            Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych (powstające głównie w wyniku bytności pracowników na omawianym terenie). Powstające na etapie budowy odpady będą gromadzone selektywnie, głównie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w obszarze tymczasowego zaplecza budowy, a następnie zostaną przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Wnioskodawca wskazał, że zabezpieczenie odpadów w czasie magazynowania oraz transportu będzie zapewniane również przez wykorzystywanie plandek w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu, w tym ich wysypywaniu.

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia w fazie jej eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

            Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co będzie stanowiło zabezpieczenie zarówno przed możliwością wystąpienia eksfiltracji ścieków do gruntu, jak również infiltracji wody gruntowej do kanałów. 
Ponadto przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

            W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś, uwzględniając rozwiązania techniczne przedsięwzięcia, w tym planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Odwodnienie wykopów będzie wiązało się z okresowym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych i ustanie po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wnioskodawca wskazał, że odwodnienie wykopów będzie realizowane metodą powierzchniową poprzez wykonanie drenażu w dnie wykopu dla gruntów nieprzepuszczalnych oraz obniżenie  zwierciadła wody za pomocą systemu igłofiltrów w gruntach przepuszczalnych. W każdym przypadku odpompowana z wykopu woda zostanie sklarowana w tymczasowym odstojniku stanowiącym wyposażenie zestawu pompowego i odprowadzona do zlokalizowanych w pobliżu rowów melioracyjnych po uzyskaniu zgody ich gestora. Uwzględniając zapisy k.i.p. stwierdzono, że przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych, strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz leśnych Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie występują cieki naturalne. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. i stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze przylegającym do Jeziora Bnińskiego.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k  ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych planowana inwestycja znajduje się w granicach o kodzie PLGW600060, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, stanu chemicznego dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto  przedsięwzięcie  będzie realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie  PLRW6000251857489 Głuszynka. JCWP to ciek łączący jeziora, posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie. Ponadto jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW6000251857489 ze względu na brak możliwości technicznych przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Inwestycja jest planowana w pobliżu JCWP Jezioro Bnińskie o kodzie PLLW10148, które posiada status silnie zmienionej części wód. Aktualny stan jeziora jest zły; określono również zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

            Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 5,4 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 7,6 km od przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w istniejących pasach drogowych, na gruntach ornych i pastwiskach. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z wycinką maksymalnie 226 drzew, głównie z gatunków sosna zwyczajna, topola i śliwa mirabelka o obwodach do 189 cm. Ponadto do wycinki przeznaczono 58 mkrzewów. Zgodnie z treścią złożonej dokumentacji na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono obecności dziupli, gniazd ptaków, chronionych gatunków porostów, mchów ani próchnowisk owadów. Celem ochrony ewentualnych ptaków lęgowych wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada przeciętnie od 1 marca do 31 sierpnia, co podtrzymano w nałożonych w niniejszej opinii warunkach. W razie konieczności wycinki w okresie lęgowym ptaków, dopuszczono jej przeprowadzenie pod warunkiem niestwierdzenia przez nadzór miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt. Wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie nasadzeń rekompensacyjnych za drzewa na wycinkę, których wymagana jest decyzja w zależności od ich wartości przyrodniczej: w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm oraz w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm, co w przypadku maksymalnej wycinki  daje nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 265 sztuk drzew. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w nałożonych w niniejszej opinii warunkach. Mając na uwadze efektywność wykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego nasadzenia drzew przydrożnych powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od gatunku/odmiany), w tym: pokrój roślin typowy dla gatunku, korona właściwie wyprowadzona: jeden wyraźny przewodnik, pień prosty i silny, bryła korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej. Nowo posadzone drzewa winny być zabezpieczone przed przewróceniem, np. poprzez przywiązanie do palików i do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (3 lata) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie oraz nawożenie. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia robót ziemnych nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt. Ponadto nałożono warunek zabezpieczenia odsłoniętych systemów korzeniowych drzew przed przemarznięciem i przesuszeniem oraz warunek wyznaczenia miejsc składowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju ciężkiego sprzętu poza obrysem rzutu koron drzew. Aby zapewnić ochronę pni drzew przed przypadkowym uszkodzeniem przez ciężki sprzęt w opinii nałożono warunek odpowiedniego zabezpieczenia pni drzew nie przeznaczonych do wycinki. W karcie wskazano, że pnie zostaną zabezpieczone przez oszalowanie deskami, aby na całej długości przylegały do pni drzew, a także przewiduje się zabezpieczenie pni drzew matami ze słomy. Powyżej opisane sposoby zabezpieczenia pni drzew nie są polecane przez praktyków. Kamil Witkoś-Gnach i Piotr Tyszko-Cmielowiec ("Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka". Fundacja EkoRozwoju. Wrocław, 2014 r., s. 233) wskazują iż, cyt.: "Szalowanie pnia deskami nie jest sposobem zabezpieczenia drzewa (...). Te polecane w starej literaturze działania nie są skuteczne. W gruncie rzeczy są one raczej wizualnymi zabiegami". Najwłaściwszym sposobem zabezpieczenia drzewa jest jego wygrodzenie trwałym ogrodzeniem na czas prowadzenia prac. W ostateczności można użyć desek z zastosowaniem pomiędzy skrajnią pnia a deską dodatkowego materiału amortyzującego (np. elastycznej rury PCV, styropianu, otuliny z pianki poliuretanowej) co wskazano w warunkach niniejszej opinii. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii tut. Organu  dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

P o u c z e n i e

   

            Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

 1. AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
 2. Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
 3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
 4. Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,
 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 6. Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,
 7. Strona internetowa www.kornik.pl
 8. a/a

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), niniejsze postanowienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Biernatki  oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ratajczak               
Tel.  61 8170411 wew. 671 

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea