Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2019-01-09

Obwieszczenie oraz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Kórnik, dnia 27 grudnia 2018 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) – ogłasza publicznie treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 27 grudnia 2018 r. znak WB1-OSR.6220.3.2019 z wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach. 

 


 

Kórnik, dnia 27 grudnia 2018 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ,Plac Niepodległości 42.

 

  

Otrzymują:

1.      AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

2.      Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., 

      ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,

3.      Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

4.      Miasto i Gmina Kórnik – Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,

5.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,

7.      Strona internetowa www.kornik.pl

8.      a/a

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a także w gablotach informacyjnych sołectw: Biernatki  oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pod adresem www.kornik.pl

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671


 Kórnik, dnia 27 grudnia 2018 r.

WB1-OSR.6220.3.2019

 

     wg rozdzielnika

 

Dotyczy: wniosku inwestora AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zastępowanego przez Panią Dominikę Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanałów tłocznych oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Biernatki oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Biernatkach.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) uprzejmie proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Zgodnie z art. 57 § 1 kpa termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

Po upływie ww. terminu proszę o niezwłoczny zwrot obwieszczenia z potwierdzeniem faktu publicznego ogłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42.

 

 

Rozdzielnik:

1.      AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

2.      Pani Dominika Grunt z firmy SWECO CONSULTING Sp. z o. o.,

      ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,

3.      Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

4.      Miasto i Gmina Kórnik – Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej,

5.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,

6.      Tablica ogłoszeń Sołectwa Biernatki,

7.      Strona internetowa www.kornik.pl

8.      a/a

  

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                 

Krzysztof Ratajczak               

Tel.  61 8170411 wew. 671

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea