Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2021-01-08

Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rada Miasta i Gminy Kórnik dnia 25 listopada 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVI/353/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jakie inwestycje mogą zostać dofinansowane?

1) modernizacji systemu grzewczego związanego z likwidacją, rozumianą jako trwałe odłączenie od systemu grzewczego, źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jakościowych szczegółowo określonych w § 4 i jego zastąpieniu, jednym z niżej wymienionych źródeł ciepła:

a) kocioł gazowy,

b) kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej,

c) kocioł olejowy,

d) pompa ciepła,

e) kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania jakościowe szczegółowo określone w § 4;

2) montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła;

3) montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.);

4) montażu przydomowej oczyszczalni ścieków;

5) wykonaniu systemu podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Dofinansowana inwestycja musi spełniać następujące kryteria:

 1. inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w istniejącym lokalu lub budynku mieszkalnym. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek mieszkalny lub na wolno stojącej konstrukcji, pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło celom mieszkaniowym;
 2. w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, wymagane jest pisemne oświadczenie dysponentów sieci ciepłowniczej i gazowej o braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji;
 3. inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 4 realizowana będzie poza terenami objętymi systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz na terenie pozbawionym sieci kanalizacji sanitarnej, gdy budowa sieci nie jest planowana w ciągu 5 lat od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji;
 4. inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 5 ma na celu zbieranie wody deszczowej służącej nawadnianiu terenów zielonych w okresie suszy.

Wysokość dotacji wynosi:

 1.  50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, 
  w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 1;
 2. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł brutto, 
  w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 1;
 3. 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, 
  w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 1;
 4. 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, z zastrzeżeniem ust. 1.


2. Dotacja udzielana będzie dla inwestycji, które zostaną zrealizowane do 31 października danego roku.
3. Dotacje udzielane będą do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta i gminy Kórnik.

Kosztami objętymi dotacją są:

 1. koszty nabycia i montażu urządzeń oraz osprzętu instalacji wewnętrznej niezbędnych do realizacji inwestycji;
 2. koszty nabycia i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był przy wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty nabycia i montażu grzejników;
 3. koszty nabycia i montażu wkładu kominowego, w przypadku modernizacji systemu odprowadzania spalin, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 4. wartość podatku i usług (VAT), jeśli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do uważnej lektury uchwały regulującej jego przyznawanie lub do osobistego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik, plac Niepodległości 41, tel. 61 8170 411 wew. 671.

Link do aktów prawnych dotyczących kórnickiego programu:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/9523/

Pobierz wnioski:

Wniosek o udzielenie dotacji na montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej - .doc | PDF

Wniosek o udzielenie dotacji na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków- .doc | PDF

Wniosek o udzielenie dotacji na montaż w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną- .doc | PDF

Wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania- .doc | PDF

Wniosek o udzielenie dotacji na wykonanie podziemnego lub naziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożlwiającą jej zagospodarowanie- .doc | PDF

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea