Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2021-02-26

Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie

Projekt "Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie” jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest do 31 sierpnia 2021 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety,
 • Osoby powyżej 50 roku życia,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.


Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Wielkopolskie

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16 osób
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 21 osób
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoba

Projekt skierowany jest do 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia spełniających wszystkie warunki:

 • miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy lub „pracującej ubogiej” w wieku powyżej 29 roku życia.

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety,
 • Osoby powyżej 50 roku życia,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD(72 osoby, 3 godziny/osoba) – usługa ma na celu identyfikacje potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie IPD dla 72 osób.
2. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników weźmie udział w niżej wymienionym wsparciu podzielonym na moduły (16 godzin/1 grupa, średnio 12 osób/grupa, 72 osoby/5 grup):

 • Zawodowe kompetencje interpersonalne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praca nad świadomym i samodzielnym podejmowaniem decyzji przez UP,
 • Rynek pracy i warsztaty edukacyjne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: metody poszukiwania pracy, wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 • Warsztat autoprezentacji - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna itp.

3. Szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne (średnio 120 godzin/grupę, średnio 12 osób/grupa, 60 osób/5 grup) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w rynku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4godziny/osoba, 60 osób) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.
5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba, 38 osób) – każdy z 38 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.
Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (6,78 /h brutto),
 • stypendium stażowe (1 017,00 zł brutto/ miesiąc),
 • zwrot kosztów dojazdu na część zajęć,
 • wyżywienie podczas zajęć,
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy),
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia,
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończeniu staży,
 • pokrycie kosztów egzaminów,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea