Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zapytanie ofertowe - Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Robakowo, 25.05.2015r

Gimnazjum

im. Powstańców Wielkopolskich

w Robakowie

TEL. 618 171 172                                                                                                                                                                               

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

( dotyczy wywozy nieczystości płynnych )

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

ul. Szkolna 3

62-023 Gądki

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie nieczystości płynnych z siedziby zamawiającego.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.07.2015r. do dnia 30.06.2016r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

gimnazjumrobakowo@poczta.internetdsl.pl

lub też dostarczona pocztą na  adres:

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

do dnia 21 czerwca 2015r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  22 czerwca 2015r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl

 

Pobierz ogłoszneie 

 

Wprowadzono: 25-05-2015

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea