Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Program Pomocowy dla Przedsiębiorców

Miasto i Gmina Kórnik wprowadza "Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców" w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02).

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik pragnąc pomóc Przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z "Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców", którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wprowadza pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433 ze zm.) lub w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491 ze zm.), m.in.: 
- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów; 
- związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce; 
- twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki; 
- związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań; 
- związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania; 
- bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny:
- wyrobami tekstylnymi; 
- wyrobami odzieżowymi; 
- obuwiem i wyrobami skórzanymi; 
- meblami i sprzętem oświetleniowym; 
- sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; 
- artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o: 
- odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy; 
- rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.); 
- umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę;
z tytułu podatku od nieruchomości:

- w ramach pomocy de minimis, lub
zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty: 
-Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis
-Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y). 
- Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej. 
-Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 708) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
- Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).
- Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 708) oraz z Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca może złożyć: 
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.
- lub drogą mailowąpodatki@kornik.pl.
- jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Ważne! Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea