Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Konsultacje społeczne


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku (ul. 20 Października 93) odbędą się konsultacje społeczne, dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Kórnik. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


https://www.dropbox.com/sh/9wnftm6ernu15at/AADUVbMT-rAGkp4lq19LScWaa?dl=0Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej - POBIERZ  


W terminie od 11 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r.  można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski do projektu planu w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, którego dotyczy wniosek oraz podanie wnioskowanego przeznaczenia terenu lub innych uwag do treści projektu planu. Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniamy projekt planu miejscowego i zachęcamy do składania dodatkowych wniosków do projektu planu, przed jego przekazaniem do dalszej procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 

 

 

wraz

z Wydziałem Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik zapraszają na spotkanie konsultacyjne

dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej

Spotkania odbędą się o godzinie 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku (ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik)


Spotkania odbędą się w następujących terminach:

- I spotkanie – dla terenów w obrębie ewidencyjnym Kórnik 22 lutego 2019 r. (mapka)

- II spotkanie – dla terenów w obrębie ewidencyjnym Bnin 25 lutego 2019 r. (mapka)

 

 


 

Projekt tekstu i rysunku kierunków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik - dla zachodniej części Gminy Kórnik

GMINA KÓRNIK - 
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - pobierz PDF

 

 

 


 

W dniu 30 października 2018 r. w strażnicy OSP Kamionki odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu Mieszkańców Kamionek oraz Radni Miasta i Gminy Kórnik – Pani Anna Andrzejewska i Pan Tomasz Nagler. Spotkanie poprowadził Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik Pan Tomasz Wojciechowski. Na sali obecni byli również Sołtysi Kamionek Starych, Kamionek Północnych oraz Borówca Nowego, pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego oraz urbanistka, która będzie sporządzała projekt planu miejscowego. Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiono dotychczasowy przebieg prac i rozmów nad rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w projekcie planu miejscowego. Wspólnie z Mieszkańcami określono zbiór potrzeb – oczekiwań, względem projektu planu miejscowego (określono pożądany rodzaj zabudowy, jej gabaryty i sposób wyposażenia w usługi i miejsca do rekreacji). Następnie uczestnicy spotkania wraz z Kierownikiem Wydziału Planowania omówili normy, którymi możemy posługiwać się w zagospodarowaniu terenu, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy – wskazano podstawowe zależności pomiędzy ww. dokumentami. Omówiono również możliwe formy kontroli procedur planistycznych przez Mieszkańców. Uczestnicy spotkania wspólnie doszli do wniosku, że udział w toku procedury planistycznej – udział w spotkaniach konsultacyjnych, składanie wniosków i uwag – są niezmiernie ważne i usprawniają pracę nad projektem, zapewniając jednocześnie przejrzystość prac.

 

 

Pan Tomasz Wojciechowski przedstawił zgromadzonym na spotkaniu Mieszkańcom wyniki rozmów z potencjalnymi Inwestorami, którzy są zainteresowani zagospodarowaniem przeważającej części terenu objętego projektem planu. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w lutym 2018 r. przystąpiono do rozmów z zainteresowanymi Inwestorami. W spotkaniach z Inwestorami uczestniczył wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz a wyniki i ustalenia z rozmów prezentowane były Radnym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej UMiG Kórnik. Jak okazało się podczas wczorajszego spotkania, podstawowe oczekiwania Mieszkańców względem projektu planu miejscowego były zbierze z ograniczeniami i ramami dla projektu, uzgodnionymi z Inwestorami przez wiceburmistrzów Pacholskiego i Kalisza. Ponadto, w zamian za możliwość zagospodarowania przedmiotowych terenów w drodze decyzji o warunkach zabudowy (przy jednoczesnym prowadzeniu procedury nad planem miejscowym i z zachowaniem ustalonych z Mieszkańcami założeń do tego planu), Inwestorzy zobowiązali się do sfinansowania budowy utwardzenia ulicy Spacerowej – co w konsekwencji może przyspieszyć jej realizację o kilka lat, względem obecnego harmonogramu budowy dróg gminnych (przewidującego budowę ul. Spacerowej w 2023 r.). Podczas spotkania konsultacyjnego szerzej omówiono zagadnienie komunikacji w Gminie Kórnik. Poruszono m.in. temat budowy drogi, mającej łączyć „bomboskład” z lotniskiem wojskowym w Krzesinach – dochodzącej docelowo do stacji kolejowej w Gądkach. Temat budowy ww. drogi swój początek miał w połowie 2018 r. Wtedy też odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Spośród przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w ubiegłorocznym spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz PacholskI z kierownikami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik. Miasto i Gmina Kórnik została wytypowana jako jedna z zaledwie kilku gmin z całej Polski, do uczestniczenia w pierwszym cyklu programu polegającego na budowie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne.

Na realizację przedmiotowej drogi Miasto i Gmina Kórnik otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 77 mln zł. Za realizację projektu – ze względu na rozkład kwot w ramach całego zadania – odpowiedzialne będzie Starostwo Poznańskie.

Podsumowując spotkanie konsultacyjne, Mieszkańcy dali pracownikom UMiG Kórnik „zielone światło” do prowadzenia dalszych rozmów z Inwestorami zainteresowanymi gruntami w rejonie ul. Spacerowej i ul. Mieczewskiej w Kamionkach, zmierzających do zagospodarowania przedmiotowych terenów zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania. Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące przedmiotowego tematu odbędzie się jeszcze przed przekazaniem projektu planu miejscowego do dalszego procedowania (przed rozpoczęciem etapu uzgadniania projektu planu miejscowego). Dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania. 

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG KórnikKONSULTACJE SPOŁECZNE W KAMIONKACH -
 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne, dotyczące prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach. Spotkanie odbędzie w dniu 30 października 2018 r. o godzinie 18.30 w budynku strażnicy OSP
Kamionki.

 

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

UMiG Kórnik


 

Konsultacje w sprawie statutów - Kamionki Północne, Kamionki Stare i Kamionki Przy Lesie - 18 lipca 2018 r. o godz. 19:00 w strażnicy OSP Kamionki.

 

 

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 lipca 2018 r.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw: Kamionki Północne, Kamionki Stare i Kamionki Przylesie.

Pobierz:

Zarządzenie i załaczniki -PDF


 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DOTYCZĄCE LOKALIZACJI CMENTARZA
W GMINIE KÓRNIK, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 30 PAŹDZIERNIKA 2017 r. O GODZ. 18:00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH.

 

 


Plan warsztatów dotyczących lokalizacji cmentarza na terenie gminy Kórnik

18:00 - przywitanie uczestników

18:00 – 18:10 - informacja o etapie prac nad zmianą studium dla północno-zachodniej części Gminy Kórnik

18:10 – 18:30 - omówienie lokalizacji cmentarza, którego lokalizację wyznaczono w obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2014 r.

18:30 – 19:00 - wskazanie trzech alternatywnych lokalizacji dla cmentarza na terenie gminy Kórnik wraz z omówieniem położenia

19:00 – 20:00 - dyskusja na temat lokalizacji cmentarza na terenie gminy Kórnik połączona z oceną jego alternatywnych lokalizacji


Pobierz:

 Projekt zmiany - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

Prezentacja ze spotkania 

Prezentacja dotycząca lokalizacji cmentarza na terenie gminy Kórnik - PDF - przedstawiona na spotkaniu w dniu 30.10.207 r.
Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea