Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

BADANIE OFERTY RYNKOWEJ

 

 
                                                                   
                 Gmina Kórnik                                                                            Poznań, dnia 29.08.2014 r.

Wydział Funduszy Pozabudżetowych

           
 
BADANIE OFERTY RYNKOWEJ

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych badanie dotyczy wykonania zadania poniżej 30.000 euro.

                

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kórnik

pl.Niepodległości 1

62-035 Kórnik

NIP: 777-27-17-606

DANE KONTAKTOWE:

Urząd Miejski w Kórniku

Wydział Funduszy Pozabudżetowych

pl. Niepodległości 1

62-035 Kórnik

tel.: + 48 61 817 04 11 wew. 695

e-mail: fundusze@kornik.pl

OSOBA DO KONTAKTU:

Kamila Pawłowicz - Rolnik

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT OFERTY

 
Wykonanie dwóch tablic informacyjno - pamiątkowych wraz z montażem,
dla realizowanego Projektu pt: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 

 

1.      Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych
o wymiarach 200x250 cm.

 

2.      Wymagania przedmiotowe:

·         tablice powinny być wykonane z blachy płaskiej malowanej proszkowo, zabezpieczonej laminatem wraz z konstrukcją i słupami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie,

·         tablice powinny zawierać odpowiednie treści i logotypy graficzne – zawarte
w załączniku nr 1 do niniejszego badania,

·         projekty tablic powinny być zgodne z wytycznymi zwartymi w załączniku nr 1 oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji – wersja uzupełniona (wytyczne dostępne pod adresem:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/zalaczniki/AKTUALNE_wytyczne_IZ_WRPO_dla_beneficjentow_w_zakresie_informacji_i_promocji__maj_2010.pdf,

 

 

·         zaprojektowane tablice informacyjno-pamiątkowe wykonane mogą zostać dopiero po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego.

 

3.      Wymagane warunki dostawy:

·         w ofercie musi być zawarty koszt dowóz i montaż tablic do miejsca realizacji Projektu wskazanego przez Zamawiającego.

·         Termin wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych do 10 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia.

 

4.  Sposób obliczenia ceny

 

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą opracowanie graficzne, wykonanie
i dostarczenie przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca oraz materiał umożliwiający zmianę kwoty dofinansowania z EFRR, który powinien być wykonany
z materiału umożliwiającego ich zmianę np. z trwałej foli samoprzylepnej.

Kwota w ofercie musi zostać podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona jako wartość brutto (z VAT) oraz wartość netto (bez VAT). Cena podana
w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

1.      Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego badania.

2.      Ofertę należy składać w terminie do 12.09.2014 r. do godziny 15:30.

 

3.      Oferty można:

·      składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik;

·      przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego;

·      przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusze@kornik.pl

 

 

Dostawa przedmiotu oferty / dane do faktury:

 

Dostawa przedmiotu oferty

Dane do faktury

Urząd Miejski w Kórniku

pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Biuro Obsługi Mieszkańca

osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Kamila Pawłowicz - Rolnik

061 817 04 11 wew. 695

Gmina Kórnik,

pl. Niepodległości 1

62 – 035 Kórnik

NIP: 777-27-17-606

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Treści i logotypy graficzne tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

·         logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego;

·         emblemat Unii Europejskiej z napisem „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO”;

·         herb województwa wielkopolskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”;

·         napis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”;

·         hasło określone przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 – „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNWOACYJNEJ WIELKOPOLSKI”;

·         opis projektu tj.: tytuł projektu, nazwę i logotyp Beneficjenta;

·         całkowitą wartość projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwoty powinny być wykonane z materiału umożliwiającego ich zmianę
w przypadku zmiany wartości projektu lub dofinansowania np.: z trwałej foli samoprzylepnej).

 Wzór tablicy


 

 

Przykładowa tablica

                

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

 

 

 

O F E R T A

 

Firma ...........................................................................................................................................

 

z siedzibą:.....................................................................................................................................

 

składa niniejszą ofertę na wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z montażem, dla realizowanego Projektu pt: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z opisem przedmiotu i zakresem zamówienia:

 

za cenę netto: ......................................... zł

 

plus podatek VAT ....................................zł

 

tj. za cenę brutto: .....................................zł

 

(słownie:.....................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................)

 

 

 

 

 

 

……………………..                                                   …………………..…………………….

          miejscowość, data                                                                                         Pieczęć Wykonawcy i podpisy

                                                                                                       osób uprawnionych

 

 


 
   
Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea