Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin konkursu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO O GMINIE KÓRNIK 

§1. Organizator
Organizatorem Konkursu Krajoznawczego o gminie Kórnik (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Miasta i Gminy w Kórniku (zwany dalej UMiG), Pl. Niepodległości 1, 62- 035 Kórnik, tel. 61-8170-411, E-mail: kornik@kornik.pl, strona internetowa: www.kornik.pl.
 
§2. Komitet Główny
Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem Głównym, działa w siedzibie UMiG, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, tel. 61-8170-411, E-mail: korniczanin@kornik.pl
W skład Komitetu wchodzą: 
- Przewodniczący: Sebastian Wlazły (Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik), 
- Sekretarz: Łukasz Grzegorowski, 
- Członkowie: Zofia Fludra, Kazimierz Krawiarz, Ilona Potocka, Przemysław Byczyński, Sławomir Zakrzewski, Krzysztof Ratajczak.
 
§3. Cele Konkursu
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką turystyki i krajoznawstwa.
2. Popularyzacja wiedzy o gminie Kórnik.
3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
4. Integrowanie uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności wśród uczestników.
 
§4. Zagadnienia Konkursowe
Organizator informuje, iż podczas trwania Konkursu uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą krajoznawczą dotyczącą gminy Kórnik zawartą w publikacji przygotowanej na III Kórnickie Dni Nauki (Potocka I., red., Leksykon krajoznawczy gminy Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie, Kórnik 2015 oraz Wydanie II uzupełnione i poprawione, Kórnik 2017).
 
§5. Warunki uczestnictwa w Konkursie i jego przebieg
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół z terenu gminy Kórnik.
2. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I to eliminacje szkolne, Etap II to finał międzyszkolny.
3. We wszystkich etapach Konkursu uczestnicy pracują w 2-osobowych drużynach.
4. W Konkursie biorą udział drużyny wyłonione w I Etapie czyli w wewnętrznych eliminacjach szkolnych.
5. Szkoła ma obwiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynowanie przebiegu Etapu I Konkursu. 
6. Każdą placówkę oświatową mogą reprezentować maksymalnie dwie drużyny w każdej z kategorii (patrz pkt. 13).
7. Zgłaszając drużyny do Etapu II należy szczegółowo uzupełnić formularz stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do:
• przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
• uczciwej rywalizacji na poszczególnych etapach zawodów,
• realizacji zadań zgodnie z ich założeniami.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z literaturą zamieszczoną w § 4 niniejszego Regulaminu.
10. Zgłoszenia drużyn do etapu finałowego należy dokonać do dnia 12.04.2019 r. w formie e-mail na adres korniczanin@kornik.pl osobiście u pana Łukasza Grzegorowskiego w Wydziale Promocji UMiG, Pl. Niepodległości 41, 62-035 Kórnik, lub listownie na ww. adres. W tym przypadku liczy się data stempla pocztowego.
11. Etap II odbędzie się 25 kwietnia 2019 r., w miejscu wskazanym z odpowiednim wyprzedzeniem przez Organizatorów.
12. Podczas Etapu II uczestnicy wykonają zadania związane ze znajomością mapy oraz odpowiedzą na pytania testowe dotyczące gminy Kórnik.
13. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na koniec Etapu II w dwóch kategoriach: 
- Kategoria I – uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych
- Kategoria II – uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich.
14. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.kornik.pl/kk2019
15. Jednocześnie Organizator informuje, iż nie zapewnia, ani nie finansuje, dojazdu laureatów Etapu I oraz ich opiekunów na miejsce Etapu II. 
16. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Główny.
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru pięcioosobowej Komisji Konkursowej, która będzie odpowiedzialna za ocenę prac uczestników Konkursu.
 
§7. Nagrody
1. Organizator Konkursu ufunduje nagrody dla laureatów – 3 pierwsze miejsca – w postaci nagród rzeczowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo podziału nagród.
3. Każdy uczestnik Etapu II otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Konkursie.
Dyplomy przewidziane są dla laureatów Konkursu.
4. Zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do Konkursu przewidziane są również dla nauczycieli-opiekunów drużyn szkolnych startujących w Konkursie.
 
§8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Komitet Główny Konkursu.
3. Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonać tylko Komitet Główny Konkursu.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i odpowiednich postanowień Regulaminu wraz z załącznikami.
www.kornik.pl/kk2019   korniczanin@kornik.pl
informacje pod numerem tel. 61 8 170 411 wew. 693
 
 
UWAGA!

Przy okazji Konkursu Krajoznawczego proponujemy dodatkowy konkurs o tematyce ekologicznej.

1. Konkurs polega na przygotowaniu posteru na temat smogu i metod przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
2. Szkoła wyłania jako uczestnika jedną klasę, która przygotowuje poster konkursowy.
3. Nagrodą dla klasy, która przygotowuje zwycięski poster jest wyjazd całej klasy wraz z wychowawcami do kina na wybrany przez klasę film. 

Wymogi dotyczące posteru:
 • Poster powinien zawierać jedynie najważniejsze informacje przedstawione w zwarty i przejrzysty sposób, 
 • Wymiary posteru: 100 cm szerokość i 70 cm wysokość, 
 • Druk: czarno-biały lub kolorowy, 
 • Tytuł posteru w języku polskim (czcionka min. 36 pkt.), 
 • Imiona i nazwiska autorów oraz szkoła (minimalna wysokość czcionki 24 pkt.), 
 • Śródtytuły powinny być pogrubione (czcionka min. 24 pkt.),
 • Ryciny i fotografie muszą zawierać tytuły oraz źródła, 
 • Na dole posteru należy umieścić najważniejsze pozycje literatury, 
 • Poster w postaci pliku (*.pdf, *.jpg, *.tiff), w odpowiedniej rozdzielczości należy wysłać na adres: korniczanin@kornik.pl do dnia 15 kwietnia.
 • Przygotowany zgodnie z powyższymi wymogami poster zostanie wydrukowany przez Organizatorów i zaprezentowany podczas finału Konkursu Krajoznawczego. 
 • W czasie sesji posterowej Autorzy będą proszeni o obecność przy swoim posterze i krótkie (3 min.) jego zaprezentowanie.
 • Jury Konkursu Krajoznawczego dokona wyboru najlepszego posteru. 
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ