Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej


PROJEKT: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 999 993,92 zł

 


Z diagnozy obecnej sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Kórnik wynika zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne. W roku szkolnym 2016/2017 w gminie działały 4 placówki publiczne: 3 przedszkola i 1 punkt przedszkolny oraz 7 przedszkoli niepublicznych. Uczęszczało do nich 861 dzieci w wieku 3-6 lat. Nowe przepisy nałożyły na gminy od września 2017 roku obowiązek zapewnienia miejsca przedszkolnego każdemu chętnemu dziecku w wieku 3-6 lat. Oznacza to w roku szkolnym 2019/2020 obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych dla ok.1560 dzieci. Ponieważ po wybudowaniu przedszkola w Kamionkach łącznie na terenie gminy Kórnik dysponujemy ok.1350 miejscami wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 może zabraknąć ok. 210 miejsc w przedszkolach. Na terenie gminy do przedszkoli uczęszcza obecnie niewiele ponad 64% dzieci w wieku przedszkolnym, co oznacza, iż Kórnik jest jedną z gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. W latach następnych biorąc pod uwagę dzieci urodzone w latach 2014-2017 zameldowane na terenie gminy oraz intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego i procesy migracyjne liczba dzieci w wieku przedszkolnym będzie podobna z tendencją do wzrostu.

Problemu braku miejsc nie rozwiązało wybudowanie nowego przedszkola w Kamionkach. Gmina nie posiada żadnego budynku, który mógłby zostać zaadaptowanych na potrzeby przedszkola, nie ma możliwości tworzenia nowych miejsc w kl "0" w szkołach i większości istniejących przedszkoli. Ze względów lokalizacyjnych i technologicznych tylko jedną z placówek można rozbudować i przebudować - przedszkole w Szczodrzykowie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, który zrealizowany zostanie poprzez rozbudowę przedszkola o 3 sale dla 75 dzieci (3-4 letnich) z Gminy Kórnik. Celem jest również:

  • wyrównanie szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji dzieci z terenów wiejskich oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez oddanie do użytku rozbudowanego, unowocześnionego, wyposażonego obiektu, który umożliwi; m.in. dzięki wybudowaniu łączonych sal, sali dosocjoterapii i logopedii; prowadzenie zajęć dodatkowych z logopedii, integracji sensorycznej, rytmiki, baletu, zajęć tanecznych,Tablitu itp.
  • zwiększenie zatrudnienia w ramach projektu (utworzenie nowych oddziałów=zatrudnienie nowych nauczycieli) oraz poza nim (poprzez umożliwienie kobietom powrotu na rynek pracy).

Dnia 7 kwietnia 2017 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”, w ramach Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a w sierpniu otrzymaliśmy informację, że 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 999 993,92 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w Szczodrzykowie umożliwiająca utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkolnych dla 75 dzieci. Projekt obejmuje budowę nowego skrzydła przedszkolnego mieszczącego: 3 sale zajęć - dla 25 dzieci każda z zapleczami sanitarnymi i magazynowymi, część rozbudowanego bloku kuchennego, zaplecze szatniowe dla personelu kuchni, gabinet logopedy/psychologa, salę zajęć dodatkowych - terapeutycznych, komunikację z szatniami dla dzieci. Dwie sale dzięki systemowi drzwi harmonijkowych można będzie połączyć tworząc miejsce do organizowania imprez integracyjnych i kulturalnych, zajęć ruchowych itp. Budynek dobudowany zostanie od strony południowej do istniejącego przedszkola. W istniejącym budynku przebudowana zostanie część pomieszczeń. Całe przedszkole zostanie dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie 3 sal zajęć dla dzieci,szatni i sali zajęć dodatkowych - terapeutycznych. Po rozbudowie w przedszk.znajdzie się 6 sal zajęć dla dzieci z zapleczami dla ok.150 dzieci. Blok kuchenny zostanie dostosowany do przygotowania ok.160 posiłków jednocześnie.

 

Projekt przebudowy przedszkola


                    

 

                   

 


Dnia 26 października 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w marcu 2017 roku, w ramach Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 999 993,92 zł.

 

 


 

Dnia 12 września 2018 roku złożono wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 2 czerwca do 10 września 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 92.865,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 48.977,00 zł.

 

 


Dnia 17 października 2017 roku dokonano przelewu środków w łącznej wysokości 36 732,75 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach pierwszego wniosku o płatność za okres od 2 czerwca do 10 września 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 92 865,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 48 977,00 zł. Z uwagi na trwającą weryfikację dokumentacji przetargowej wypłacone zostało 75% wnioskowanej dotacji. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


 

 

Dnia 12 grudnia 2018 roku złożono drugi wniosek o płatność dla projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 11 września do 13 listopada 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 467 690,58 zł, a wnioskowane dofinansowanie 246 660,02 zł.