Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum

Pomimo dysponowania znakomitymi warunkami naturalnymi, historycznymi i lokalizacyjnymi, turystyka w naszej gminie nie jest w pełni rozwinięta. W Kórniku brakuje ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, a istniejące obiekty historyczne; o dużej randze turystycznej; niszczeją. W tak prężnie rozwijającej się gminie, zarówno pod względem gospodarczym jak i społecznym, nie ma ani jednej „prawdziwej” ścieżki rowerowej czy spacerowej, brakuje plaż, miejsc wypoczynku czy też wypożyczalni sprzętu wodnego. Walor, jakim jest nadjeziorne położenie miasta jest prawie niewykorzystany. Brak inwestycji w istniejącą infrastrukturę turystyczną odbił się przede wszystkim negatywnie na stanie kórnickich zabytków – Zamku i Arboretum Kórnickim. Z uwagi na wyjątkowy charakter tych obiektów taki stan rzeczy wymagał pilnej interwencji. Jedną z szans na zmianę tej sytuacji było pozyskanie środków zewnętrznych na planowane inwestycje.

W listopadzie 2009 roku Gmina Kórnik podpisała z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk umowę o partnerstwie w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum" w ramach Schematu I „Infrastruktura turystyczna”, Działania 6.1 Turystyka, Priorytetu VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Liderem Projektu została Gmina.

Złożony 26 listopada ubiegłego roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną, a w dniu 23 marca br. otrzymaliśmy informację, że 18 marca 2010 roku Zarząd województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu przez Gminę Kórnik (który znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej).

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest:

  • Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż Jeziora Kórnickiego od ul. Zamkowej, naprzeciw Zamku i Arboretum Kórnickiego, aż do ul. Jeziornej. Promenada będzie miała ok. 1,5 km długości i 3,0 m szerokości z podziałem: 1,5 m ruch pieszy i 1,5 m jednokierunkowy ruch rowerowy. Na połączeniu promenady z ul. Zamkową wybudowany zostanie mur oporowy, który pozwoli na zachowanie stałej szerokości promenady na odcinku, gdzie odległość między ulicą, a brzegiem jeziora zwęża się do 2,3 m. Nawierzchnia promenady wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. W ramach projektu zaplanowano również: przebudowę 15 m pomostu drewnianego, wydzielenie przed nim placu dla oczekujących na rejs statkiem wycieczkowym, uregulowanie dopływu Spod Dębca i budowę nad nim kładki dla pieszych oraz wydzielenie i wykonanie dwóch punktów widokowych. Pierwszy punkt widokowy powstanie w miejscu, gdzie projektowana promenada dochodzi do lustra wody - zaprojektowano go na nasypie poprzez budowę grobli. Drugi punkt widokowy zaprojektowano w formie bocznej alejki na rzucie półkola. Promenada na całej długości wyposażona zostanie w ławki (20szt.) i kosze na śmieci (25szt.). Na pewnych odcinkach zaprojektowano niskie ogrodzenie, a na całej długości wykonanie oświetlenia parkowego.
  • Utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum Kórnickim. W ramach zadania zaplanowano modernizację nawierzchni 3,56 km alei parkowych. Ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów. Alejki obrzeżone zostaną kostką granitową, a ich nawierzchnia wykonana zostanie z warstw klińca kamiennego i tłucznia kamiennego. Na trasie ścieżki ustawione zostaną elementy małej architektury ławki i kosze na śmieci, nawiązujące swoim wyglądem do zabytkowego charakteru parku, usytuowane w miejscach najbardziej atrakcyjnych widokowo. Ponadto na ścieżce ustawione zostaną tablice informacyjne: dwie duże z przebiegiem i opisem trasy i dwadzieściapięć mniejszych pozwalających na poznanie drzew pochodzących z Ameryki Północnej, Azji i Europy.

Ścieżka nadjeziorna - stan promenady przed realizacją inwestycji

 

Alejki parkowe w Arboretum - stan przed realizacją inwestycji

 

 

 

 

 


 

Przebieg prac w okresie od października do końca grudnia 2009 roku

 

 

 

W marcu powrócono do prac po przerwie zimowej. 

 

 

 

 

 


 

 

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że dnia 16 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 3.467.449,60 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wynosić będzie 65% kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień podpisania umowy 2.253.842,24 zł. Wkład własny w wysokości 1.213.607,36 pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Kórnik oraz Instytutu Dendrologii PAN.

 

 

 


 

 

W dniu 8 czerwca 2010 roku Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN prof. dr. hab. Gabriela Lorenc-Plucińska podpisała umowę z firmą DROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na dzień 30 czerwca br.

 

 

 

 


 

 

 

Ruszyły prace w Arboretum. Dnia 1 lipca br. zgodnie z planem firma DROBUD Sp. z o.o. rozpoczęła modernizację alejek parkowych w Arboretum. Prace rozpoczęto od strony ul. Parkowej. W związku z realizacją projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum w terminie od 1 lipca do 30 września niektóre części Arboretum zostaną czasowo wyłaczone z ruchu turystycznego.

 

 

 

Miło nam Państwa poinformować, iż trwająca od września 2009 roku budowa promenady została zakończona i od 1 lipca br. Kórniczanie i licznie odwiedzający nasza gminę turyści mogą korzystać z 1,5 km ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego. Piękna pogoda i wakacje sprzyjają spacerom, odpoczynkowi na łonie natury i podziwianiu uroków kórnickiej przyrody.

 

 

 

 

 


 

 

Dnia 23 lipca br. Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Szamałek podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Konieczność zmiany umowy związana jest z rozstrzygnięciem przez Partnera Projektu – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – przetargu na przebudowę nawierzchni alejek parkowych w ramach budowy ścieżki turystyczno-edukacyjnej, w wyniku którego wartość części Projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do wcześniej zakładanych wartości kosztorysowych. Obecnie całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą 2.822.074,24 zł (pierwotnie 3.467.449,60 zł), a dofinansowanie stanowi 65 % tej kwoty tj. 1.834.348,25 zł. (wcześniej 2.253.842,24).

 

 

 

 

 

Trwają prace w Arboretum:

 

 


 

 

Trwają prace nad przebudową ścieżek w Arboretum. Inwestycja została podzielona na trzy etapy, z których pierwszy zakończył się z końcem lipca. Pozwoliło to na złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30 lipca br. pierwszego wniosku o płatność. W drugiej połowie sierpnia otrzymaliśmy na jego podstawie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 348.608,22 zł, które zostały przekazane partnerowi Projektu Instytutowi Dendrologii PAN.

W sierpniu przebudowywane zostały ścieżki w okolicy zamku, główna aleja oraz ścieżki w pobliżu pawilonu parkowego.

 


 

 

 

Kończy się trzeci – i ostatni – etap prac nad przebudową ścieżek w Arboretum w ramach projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. We wrześniu przebudowa objęła ścieżki w sąsiedztwie placu zabaw, polany edukacyjnej, głównego stawu oraz Aleję Generałowej Zamoyskiej.

 

 

 


Ponieważ dotychczas wszystkie prace przebiegały prawidłowo i zgodnie z założonym harmonogramem w sierpniu otrzymaliśmy 348.608,22 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a obecnie rozpatrywany jest wniosek o płatność refundacyjną na podstawi, którego Gmina Kórnik powinna otrzymać w październiku ponad 1.130 tys. zł.

  

 

 

Z końcem września zakończyła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W jego ramach powstała promenada nad Jeziorem Kórnickim, której budowa zakończyła się już w lipcu br., oraz w ramach utworzenia ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Drzewa Świata” zmodernizowane zostały alejki w Arboretum Kórnickim.

 

Dnia 14 października br. Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Szamałek podpisali drugi aneks do umowy o dofinansowanie Projektu. Konieczność zmiany umowy związana była z rozstrzygnięciem przez Partnera Projektu – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – zapytań ofertowych na wyposażenie ścieżki „Drzewa Świata” w elementy małej architektury i tablice edukacyjne. W wyniku ich rozstrzygnięcia wartość części Projektu uległa zmniejszeniu. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wyniosły 2.817.149,10 zł, a dofinansowanie stanowi 65% tej kwoty tj. 1.831.146,91 zł.

 

Nadal rozpatrywany jest wniosek o płatność refundacyjną złożony przez Gminę w końcu sierpniu br., jego realizacji spodziewamy się jeszcze w październiku.

 


 

 

W dniu 27 października br. odbyło się oficjalne otwarcie promenady nad Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum. Gospodarzami uroczystości byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski i dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku Gabriela Lorenc-Plucińska. W otwarciu inwestycji udział wzięli: Krzysztof Piechocki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Kazimierz Grzesiak – prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, Zbigniew Kalisz – członek Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, Tadeusz Chwalny – zastępca Dyrektora Biblioteki PAN, Kinga Nowak-Dyjeta – kierownik Arboretum, Irena Kaczmarek – przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku, radni Rady Miejskiej w Kórniku oraz autorzy projektów i wykonawcy inwestycji. Budowa obu inwestycji została dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W celu pozyskania środków zewnętrznych na planowane inwestycje Gmina Kórnik podpisała w listopadzie 2009 roku z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk umowę o partnerstwie, w ramach której obie instytucje przygotowały i złożyły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wspólny projekt pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum". Liderem Projektu została Gmina Kórnik. 18 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu przez Gminę Kórnik, a 16 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu miała wynosić 3.467.449,60 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wynosić miało 65% kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień podpisania umowy 2.253.842,24 zł. Wkład własny w wysokości 1.213.607,36 pochodzić miał ze środków własnych Gminy Kórnik oraz Instytutu Dendrologii PAN, kwota ta uległa jednak zmniejszeniu w stosunku do wcześniej zakładanych wartości kosztorysowych po rozstrzygnięciu przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przetargu na wykonawcę przebudowy nawierzchni alejek parkowych i po rozstrzygnięciu przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zapytań ofertowych na wyposażenie ścieżki „Drzewa Świata” w elementy małej architektury i tablice edukacyjne. W wyniku ich rozstrzygnięcia wartość części Projektu uległa zmniejszeniu i całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wyniosły 2.817.149,10 zł, a dofinansowanie stanowi 65% tej kwoty tj. 1.831.146,91 zł.

 

Prace w Arboretum trwały od 1 lipca do 30 września br. Wykonawcą robót była firma DROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zmodernizowała nawierzchnię 3,56 km alei parkowych. Ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów, które obrzeżone zostały kostką granitową, a ich nawierzchnia wykonana została z warstw klińca kamiennego i tłucznia kamiennego. Na trasie ścieżki ustawione zostały elementy małej architektury ławki i kosze na śmieci, nawiązujące swoim wyglądem do zabytkowego charakteru parku, usytuowane w miejscach najbardziej atrakcyjnych widokowo. Ponadto na ścieżce ustawione zostały tablice informacyjne. Projektantem promenady było Biuro Projektowe „NEST” Jana Ambroziaka, natomiast wykonawcą robót była firma LANGRAS Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz z siedzibą w Runowie. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2009 roku, a już od 1 lipca br. Kórniczanie i licznie odwiedzający nasza gminę turyści mogli skorzystać z 1,5 km ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego. Nawierzchnia promenady wykonana została z kostki brukowej betonowej. W ramach projektu przebudowano 15 m pomostu drewnianego, wydzielono przed nim plac dla oczekujących na rejs statkiem wycieczkowym, uregulowano kanał Dębiecki i wybudowo nad nim kładkę dla pieszych oraz wydzielono i wykonano dwa punkty widokowe. Pierwszy punkt widokowy powstał w miejscu, gdzie wykonana promenada dochodzi do lustra wody - zaprojektowano go na nasypie poprzez budowę grobli. Drugi punkt widokowy wykonano w formie bocznej alejki na rzucie półkola. Promenada na całej długości wyposażona została w ławki i kosze na śmieci. Na pewnych odcinkach wykonano ogrodzenie, a na całej długości wykonano oświetlenie parkowe.

 

 

 

 

 

 


 

 

Informujemy, iż w dniu 25 listopada br. otrzymaliśmy 1.215.164,11 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako refundację części kosztów poniesionych przez Gminę Kórnik i Instytut Dendrologii PAN na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” w okresie od początku realizacji do końca września br.

13 grudnia br. przekazano natomiast do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność końcową. Oczekujemy na jego pozytywne rozpatrzenie i przekazanie 267.374,58 zł. Środki te będą refundacją wydatków poniesionych przez Instytut Dendrologii PAN na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej w Arboretum.

 

 


 

 

Informujemy, iż w dniu 18 lutego br. otrzymaliśmy ostatnią transzę dofinansowania; z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; realizacji Projektu pt.: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum". Kwota 267.374,58 zł stanowi refundację części kosztów poniesionych przez Instytut Dendrologii PAN na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej w Arboretum.

Wszystkie złożone przez Gminę wnioski o częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją Projektu zostały pozytywnie rozpatrzone przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i na ich podstawie otrzymaliśmy kwotę 1.831.146,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 65% kosztów poniesionych na realizację obu inwestycji.