Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna


PROJEKT: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 609 276,15 zł

 


 

 

Z diagnozy obecnej sytuacji w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Kórnik wynika zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne. W roku szkolnym 2016/2017 w gminie działały 4 placówki publiczne: 3 przedszkola i 1 punkt przedszkolny oraz 7 przedszkoli niepublicznych. Uczęszczało do nich 861 dzieci w wieku 3-6 lat. Nowe przepisy nałożyły na gminy od września 2017 roku obowiązek zapewnienia miejsca przedszkolnego każdemu chętnemu dziecku w wieku 3-6 lat. Oznacza to w roku szkolnym 2019/2020 obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych dla ok.1560 dzieci. Ponieważ po wybudowaniu przedszkola w Kamionkach łącznie na terenie gminy Kórnik dysponujemy ok.1350 miejscami wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 może zabraknąć ok. 210 miejsc w przedszkolach. Na terenie gminy do przedszkoli uczęszcza obecnie niewiele ponad 64% dzieci w wieku przedszkolnym, co oznacza, iż Kórnik jest jedną z gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. W latach następnych biorąc pod uwagę dzieci urodzone w latach 2014-2017 zameldowane na terenie gminy oraz intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego i procesy migracyjne liczba dzieci w wieku przedszkolnym będzie podobna z tendencją do wzrostu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 62 miejsca i zwiększenie szans edukacyjnych dzieci 3 i 4-letnich z terenu gminy Kórnik w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie wiedzy i kwalifikacji 2 nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez:

  • zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 62 nowych miejsc dla dzieci 3-4-letnich w przedszkolu w Szczodrzykowie,
  • podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci uczęszczających do przedszkola w Szczodrzykowie, poprzez uczestnictwo wszystkich dzieci 3 i 4-letnich objętych projektem w dodatkowych zajęciach integracji sensorycznej oraz dzieci ze stwierdzonymi problemami logopedycznymi w zajęciach z logopedą, a dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w zajęciach socjoterapeutycznych,
  • podniesienie wiedzy i kwalifikacji nauczycieli poprzez ukończenie przez 2 zatrudnionych w ramach projektu podyplomowych studiów z zakresu oligofrenopedagogiki i integracji sensorycznej.

Realizacja projektu poprzedzona zostanie realizacją projektu komplementarnego współfinansowanego ze środków EFRR - rozbudową przedszkola w Szczodrzykowie o 3 sale zajęć dla 62 dzieci.

W ramach realizacji projektu:

  • Utworzonych zostanie 62 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4-latków w rozbudowanym i zmodernizowanym przedszkolu w Szczodrzykowie. Zaplanowano utworzenie 50 miejsc dla dzieci 3-letnich (2 gr.) i 12 nowych dla 4-letnich (1 gr.). Do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opieki nad objętymi projektem dziećmi zatrudnieni zostaną: nauczyciele (5) i pomoce przedszkolne (2). W ramach dofinansowania bieżącej działalności zatrudniona zostanie pomoc kuchenna. W ramach zajęć edukacyjnych wykorzystywany będzie innowacyjny program oparty na metodzie projektów i eksperymentów prowadzony z wykorzystaniem nowych technologii (Tablit). Zakupione zostaną pomoce do prowadzenia zajęć edukacyjnych, arteterapii, rytmiki, zabawki, sprzęt i oprogramowanie TIK.
  • Rozszerzona zostanie oferta przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci 3 i 4-letnich: zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia integracji sensorycznej. Na ich potrzeby kupione zostaną pomoce dydaktyczne do ćwiczeń sensorycznych i logopedycznych, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Zatrudnieni zostaną specjaliści logopedii, psychologii i terapeuta IS.
  • 2 nauczycieli podwyższy swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki i integracji sensorycznej.
  • Nowe sale przedszkolne zostaną wyposażone w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz powstanie nowy plac zabaw.

 


 

Dnia 3 października 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w marcu 2017 roku, w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 609 276,15 zł.