Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna


PROJEKT: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 771 830,85 zł

  

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia
w nowym przedszkolu w Kamionkach,
w gminie Kórnik

 

 

Celem głównym projektu było zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 100 miejsc i dostępności do wysokiej jakości usług przedszkolnych skierowanych do dzieci 3 i 4-letnich z terenu gminy Kórnik do dnia 28 lutego 2019 roku.


Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez:

  • Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 100 nowych miejsc dla dzieci 3 i 4-letnich w przedszkolu w Kamionkach (4 grupy po 25 dzieci).
  • Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Kórnik; w tym o specjalnych potrzebach; poprzez uczestnictwo wszystkich dzieci 3 i 4-letnich objętych projektem w dodatkowych zajęciach z rytmiki z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz wszystkich dzieci 3 i 4-letnich w zajęciach z logorytmiki i arteterapii. Z przeprowadzonej w 2016 roku diagnozy wynika, iż 80% dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych wymaga wsparcia logopedycznego, a tendencja ta na przestrzeni lat jest stała. Założono, że taki sam % dzieci objętych zostanie wsparciem logopedy w nowym przedszkolu. Z diagnozy wynika również, że w placówkach publicznych wszystkie dzieci uczestniczą profilaktycznie w zajęciach rytmiczno-korekcyjno-kompensacyjnych ze względu na coraz częściej występujące u dzieci dysfunkcje rozwoju psychoruchowego.
  • Podniesienie wiedzy 6 nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu poprzez ukończenie przez nich kursów z zakresu: sensodydaktyki oraz kursu przygotowującego do pracy z dzieckiem autystycznym.

W ramach realizacji projektu:

  • Utworzonych zostało 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4-latków w nowym przedszkolu we wsi Kamionki. Utworzono 62 miejsca dla dzieci 3-letnich i 38 dla dzieci 4-letnich. Do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opieki nad objętymi projektem dziećmi zatrudnieni zostali: nauczyciele, pomoce nauczycieli i logopeda. W ramach dofinansowania bieżącej działalności zatrudniony został także personel kuchenny, finansowany w zakresie wynikającym z realizacji zadań dot. przyjętych 3-4-latków. W ramach zajęć edukacyjnych wykorzystywany jest innowacyjny program oparty na metodzie projektów i eksperymentów prowadzony z wykorzystaniem nowych technologii (TIK). Zakupione zostały pomoce do prowadzenia zajęć przedszkolnych, ćwiczeń muzyczno-rytmicznych, zabawki, sprzęt i oprogramowanie TIK, sprzęt komputerowo-biurowy.
  • Rozszerzona została oferta przedszkola o zajęcia dodatkowe dla dzieci 3 i 4-letnich realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów: zajęcia z logorytmiki dla dzieci 3 i 4-letnich, rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci objętych projektem, zajęcia z arteterapii dla wszystkich dzieci objętych projektem. Na potrzeby ich prowadzenia zakupione zostały pomoce dydaktyczne do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, ćwiczeń logopedycznych, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Zajęcia realizowane będą w okresie od listopada 2018 roku do lutego 2019 roku.
  • 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego podwyższyło swoje umiejętności w zakresie wykonywanej pracy, poprzez ukończenie kursu z zakresu sensodydaktyki oraz kursu przygotowującego do pracy z dzieckiem autystycznym.

 


 

Dnia 12 października 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w 2016 roku, w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 771 830,85 zł.