Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

 

PROJEKT: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 393 445,68 zł

 


 

 

Racjonalne gospodarowanie energią w Gmnie należy rozpocząć od zwiększenia energooszczędności budynków należących do Gminy, zwłaszcza tych które nie zostały poddane zabiegom termoizolacyjnym. Budynek szkolny budowany był w dwóch różnych okresach: główna część w czynie społęcznym przez mieszkańców w latach 50-tych , a łącznik z salą gimnastyczną w latach 90-tych XX wieku. Ściany i dach są nieocieplone, stolarka okienna i drzwiowa jest w złym stanie z zaciekami opadowymi, podłogi i posadzki mają wartości współczynników przenikania większe od wartości wymaganych. W sali gimnastycznej nie działa klimatyzacja. Instalacja c.o. i c.w.u. rozbudowywane w róznych okresach są w złym stanie technicznym - powoduje to duże straty na odcinku przesyłu, zakamienienie, nieskuteczność zaworów odcinających. Grzejniki płaszczyznowe posiadają zawory termostatyczne tylko w 1/3 części budynku. Skutkuje to bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, złymi warunkami pracy i nauki, awaryjnością instalacji, wysoką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Kórnik w wyniku termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Radzewie.

Dnia 4 sierpnia 2017 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek po pozytywnej ocenie strategicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej. Oceny te również zakończyły sie wynikiem pozytywnym. Dnia 29 stycznia 2018 roku otrzymaliśmy informację, że 11 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał dofinansowanie w wysokości 2.393.445,68 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest termomodernizacja placówki w zakresie określonym w audycie energetycznym budynku. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. W celu doprowadzenia budynku do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków docieplone zostaną wszystkie przegrody zewnętrzne oraz podjęte zostaną działania termomodernizacyjne w zakresie:

 • ocieplenia stropodachu płaskiego nad łacznikiem i częścią dobudowaną,
 • ocieplenia stropodachu płaskiego nad salą gimnastyczną,
 • ocieplenie dachu - poddasza skośnego,
 • ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • ocieplenia podłogi na gruncie,
 • modernizacji systemu grzewczego (wymiany instalacji c.o. wymianą grzejników, modernizację kotłowni z wymianą pieca),
 • modernizacji systemu przygotowania c.w.u. (wymiany instalacji c.w.u., montażu instalacji OZE - 2 pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.),
 • modernizacji instalacji elektrycznej (wymiany instalacji elektrycznej  z oprawami, wykonania instalacji odgromowej),
 • zmiany aranżacji pomieszczeń i ich odświeżenia po pracach termomodernizacyjnych.

 

 

Szkoła Podstawowa w Radzewie - przed termomodernizacją i po zakończeniu projektowanej inwestycji

 

 

 

 

 


 

Dnia 5 kwietnia 2018 roku Burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO2014+. Celem głównym projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania OZE w infrastrukturze publicznej m.in. poprzez termomodernizację obiektu edukacyjnego, poprawę warunków pracy i przebywania na terenie budynku Szkoły Podstawowej pracowników i uczniów, podniesienie standardu życia oraz świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, a także promocję OZE i redukcję CO2. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zredukowania kosztów eksploatacji i ogrzewania budynku oraz wpłynie na poprawę jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Planowana całkowita wartość projektu: 3 175 947,14 zł


Kwota dofinansowania z EFRR: 2 393 445,68 zł

 

 

 


 

31 stycznia 2019 roku złożyliśmy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 1 listopada do 28 grudnia 2018 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 189.298,53 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 180.382,57 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 153.325,18 zł.

W ramach modernizacji systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u. (wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja kotłowni z wymianą pieca, montaż pomp ciepła, roboty odtworzeniowe) do końca grudnia 2018 roku w 88% wykonano prace związane z remontem kotłowni. 

Refundację w kwocie 114.993,88 zł otrzymaliśmy 4 kwietnia 2019 roku, a kwotę 38.331,30 zł, stanowiącą 25% zatrzymanej do czasu oceny procedury przetargowej kwoty refundacji z zatwierdzoneg pierwszego wniosku o płatność, otrzymaliśmy 24 maja 2019 roku. 

 


 

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 9 kwietnia 2019 roku przeprowadził kontrolę na miejscu w trakcie realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prowadzący kontrolę nie stwierdzili nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie dotyczącym pierwszego wniosku o płatność.

 


 

12 kwietnia 2019 roku złożyliśmy drugi wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 29 grudnia 2018 roku do 27 marca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 474.367,90 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 456.601,88 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 388.111,60 zł.

Do końca marca 2019 roku wykonano:

 • ok. 15% robót budowlanych termomodernizacyjnych (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 • ok. 13% modernizacji instalacji elektrycznej,
 • ok. 70% modernizacji  systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u..,
 • w 100% wymieniono grzejniki.


Refundację w kwocie 388.111,60 zł otrzymaliśmy 10 czerwca 2019 roku.

 


 

28 czerwca 2019 roku złożyliśmy trzeci wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 28 marca 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.269.076,92 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 1.108.482,60 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 942.210,20 zł.

Do końca maja 2019 roku wykonano:

 • ok. 57% robót budowlanych termomodernizacyjnych (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 • ok. 58% modernizacji instalacji elektrycznej, oprawy oświetleniowe zamontowano w 88%,
 • ok. 74% modernizacji  systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u..,
 • w 100% wymieniono grzejniki.

 

Refundację w kwocie 942.210,20 zł otrzymaliśmy 30 lipca 2019 roku.

 


 

26 września 2019 roku złożyliśmy czwarty częściowy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 22 czerwca do 24 lipca 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 494.316,63 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 429.727,53 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 365.268,40 zł.

Do końca czerwca 2019 roku wykonano:

 • w ramach pozycji "ocieplenie stropodachu, dachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odświeżenie pomieszczeń - prace odtworzeniowe po termomodernizacji" wykonano 58%: wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej PCV (89%), stolarki drzwiowej(88%), ociepleniem ścian zewnętrznych powyżej i poniżej cokołu, ociepleniem stropodachu płaskiego nad łącznikiem i dobudowaną częścią (100%) oraz nad salą gimnastyczną(90%), wykonaniem nowych warstw posadzkowych na parterze, odświeżeniem pomieszczeń;
 • w ramach pozycji "modernizacja systemu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u. (wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja kotłowni z wymianą pieca, montaż pomp ciepła, roboty odtworzeniowe)" w 91% wykonano prace związane z remontem kotłowni (roboty demontażowe, montaż kotła z osprzętem wraz z instalacją, wykonanie instalacji wodociągowej);
 • w ramach pozycji "modernizacja systemu grzewczego - wymiana grzejników" wykonano roboty demontażowe (92%) i montażowe(45%) oraz roboty budowlane towarzyszące przy instalacji CO (74%);
 • w ramach pozycji "modernizacja instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji elektrycznych oraz wymiana instalacji odgromowej (roboty odtworzeniowe)" w ok 54% wykonano demontaż instalacji elektrycznej, instalacje siły i gniazd, instalacje oświetlenia, instalacje odgromowe;
 • w ramach pozycji "modernizacja instalacji elektrycznej - montaż opraw oświetleniowych" w ok 70% wykonano instalację oświetlenia.


Refundację w kwocie 365.268,40 zł otrzymaliśmy 26 listopada 2019 roku.

 


 

4 grudnia 2019 roku złożyliśmy końcowy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 25 lipca czerwca do 21 października 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.776.686,25 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 640.623,87 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 544.530,28 zł.

Wszystkie roboty budowlane-termomodernizacyjne zostały zakończone do 3 września 2019 roku. Od marca do września 2019 roku wykonane zostały również prace dodatkowe i zamienne (niekwalifikowane) wynikające z protokołów konieczności i Aneksów do umowy z Wykonawcą.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Projektu aktualizacji wymagał wniosek o dofinansowanie, a na jego podstawie Umowa o dofinansowanie. Aktualizacji dokonano na przełomie 2019 i 2020 roku. Zaktualizowany wniosek przesłaliśmy do IZ WRPO w lutym 2020 roku, a po zaakceptowaniu był on podstawą przygotowania Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, który został podpisany 11 marca 2020 roku.

 

Budynek szkoły przed i po termomodernizacji

         

 

         

 

         

  

17 marca 2020 roku złożyliśmy korektę końcowego wniosku o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 25 lipca czerwca do 21 października 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.776.686,25 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły 640.623,87 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 544.530,29 zł.